☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z 2011 r.

 • ZARZĄDZENIE Nr 2 z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie wskazania, których z systemów wykonania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla urzędu gminy Ostrowice.  (DOC)

w sprawie wskazania, których z systemów wykonania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzęgu Gminy Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE Nr 3 z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE Nr 4 z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją powstającą w Urzędzie Gminy Ostrowice oraz nadsyłaną i składaną do Urzędu Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją powstającą w Urzędzie Gminy Ostrowice oraz nadsyłaną i składaną do Urzędu Gminy Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE Nr 5 z dnia 21 stycznia 2011 r.

?w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu "Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo - Smołdzęcino  wraz z węzłami P-1/W-12 i P-2/W-88 oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi na terenie działek nr 55/17, 33 obręb Nowe Worowo i 49/1, 17/2, 19/5, 19/7 obręb Smołdzęcino" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013

zał 1          zał 2          zał 3

 


 • ZARZĄDZENIE Nr 6 z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu. (DOC)

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 7 z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 8 z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice. (DOC)

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE Nr 9 z dnia 2 marca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. (DOC)

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 10 z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2010. (PDF) 

zał 1


 • ZARZĄDZENIE Nr 11 z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. ( DOC)

zał 1         zał 2          zał 3          zał 4           zał 5        zał 5a          zał 6           zał 7           zał 8           zał 9     zał. wydatki

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. (PDF)

zał 1        zał 2          zał 3          zał 4          zał 5         zał 5a          zał 6           zał 7           zał 8             zał 9      zał. wydatki


 • ZARZĄDZENIE Nr 12 z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (DOC)

zał 1

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (PDF)

zał 1


 • ZARZĄDZENIE Nr 13 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (DOC)
zał 1          zał 2           zał 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (PDF)
zał 1        zał 2         zał 3
 


 •  ZARZĄDZENIE Nr 14 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

?w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice


 • ZARZĄDZENIE Nr 16 z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym: "Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo - Smołdzięcino wraz z węzłami P-1/W-12 i P-2/W-88 oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi". (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym: "Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo - Smołdzięcino wraz z węzłami P-1/W-12 i P-2/W-88 oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi". (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 17 z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla kierownika USC i ekwiwalentu na pranie odzieży. ( DOC )

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla kierownika USC i ekwiwalentu na pranie odzieży. ( PDF )


 • ZARZĄDZENIE Nr 18 z dnia 9 maja 2011 r.

?w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  na terenie Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 19 z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2010. (DOC)

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2010. (PDF)

zał 1          zał 2           zał 3             zał 4          zał 5


 • ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice. (DOC)

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 21 z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym "Udzielenie kredytu - pożyczki krótkoterminowych w wysokości 1 500 000,00 zł ( nr ogłoszenia 122868-2011 ). (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym "Udzielenie kredytu - pożyczki krótkoterminowych w wysokości 1 500 000,00 zł ( nr ogłoszenia 122868-2011 ). (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE Nr 22 z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (DOC)

zał 1          zał 2          

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (PDF)

zał 1          zał 2       


 • ZARZĄDZENIE Nr 23 z dnia 22 czerwca 2011 r.

?w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (DOC)

zał 1          zał 2          zał 3

?w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (PDF)

zał 1          zał 2          zał 3


 • ZARZĄDZENIE Nr 24 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - przetarg w trybie nieograniczonym: "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Ostrowice". (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - przetarg w trybie nieograniczonym: "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie  na 2011 rok. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3

w sprawie zmian w budżecie  na 2011 rok.(PDF)
zał 1         zał 2          zał 3


 • ZARZĄDZENIE Nr 26 z dnia 05 lipca 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 27 z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko -  ORLIK 2012 w miejscowości Ostrowice, działka nr 81/1 ( nr ogłoszenia 175686 - 2011).  (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko -  ORLIK 2012 w miejscowości Ostrowice, działka nr 81/1 ( nr ogłoszenia 175686 - 2011).  (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny posesji . (DOC)

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny posesji. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 30 z dnia 20 lipca 2011r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, przetarg w trybie nieograniczonym: "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Ostrowice" (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, przetarg w trybie nieograniczonym: "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Ostrowice". (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 31 z dnia 20 LIPCA 2011 r.

w sprawie wyznaczenia administratora i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)
zał 2         zał 3

w sprawie wyznaczenia administratora i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)
zał 2          zał 3


 • ZARZĄDZENIE Nr 32 z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie powołania administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Ostrowice. ( DOC)

w sprawie powołania administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 33 z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 34 z dnia 20 lipca 2011 r.

?w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 35 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego o charakterze socjalnym. (DOC)
zał 1          zał 2

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego o charakterze socjalnym. (PDF)
zał 1          zał 2


 • ZARZĄDZENIE NR 36 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetówwyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (DOC)

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetówwyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.(PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 37 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (DOC)

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 38 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania koordynatora  gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (DOC)

w sprawie powołania koordynatora  gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 39 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy ostrowice Obwodowej komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (DOC)

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy ostrowice Obwodowej komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 40 z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2011. (DOC)

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2011 r. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 41 z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3          zał 3          zał 4         zał 5           zał 6         zał 7         zał 8
informacja z przebiegu wykonania budżetu

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. (PDF)
zał 1        zał 2          zał 3          zał 3           zał 4          zał 5          zał 6        zał 7          zał 8
informacja z przebiegu wykonania budżetu


 • ZARZĄDZENIE Nr 42 z dnia 26 sierpnia 2011 r.

?w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku. (DOC)

zał 1          objaśnienia do zał 1          zał 2          objaśnienia do zał 2

?w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku. (PDF)

zał 1          objaśnienia do zał 1          zał 2          objaśnienia do zał 2


 • ZARZĄDZENIE Nr 43 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

?w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowice – etap I ”. (DOC)

?w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowice – etap I ”. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 44 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowicach (DOC)

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowicach. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 45 z dnia 31 sierpnia2011 r.

w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowicach. (DOC)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowicach. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 46 z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 47 z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF


 •  ZARZĄDZENIE Nr 48 z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Snatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (DOC)

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Snatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 49 z dnia 19 września 2011 r. 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  (DOC)

  w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 50 z dnia 23 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (DOC)

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 51 z dnia 23 września 2011r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - pisemny przetrg na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 52 z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (DOC)
zał 1         zał 2           zał 3          zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (PDF)
zał 1          zał 2         zał 3          zał 4


 • ZARZĄDZENIE Nr 53 z 6 października 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 54 z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji w projekcie pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Ostrowice" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. (DOC)

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji w projekcie pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Ostrowice" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. (PDF)


 •  ZARZĄDZENIE Nr 55 z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Ostrowice. ( DOC)

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 56 z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 r. (DOC)

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 r. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 57 z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie odwołania Kierownika Kancelarii Tajnej. (DOC)

w sprawie odwołania Kierownika kancelarii Tajnej (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 58 z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 59 z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej właśność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 60 z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 61 z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie nabycia nieruchomości na właśność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 62 z dnia 15 listopada 2011 r.

 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej właśność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 63 z dnia 15 listopada 2011 r

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej właśność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 64 z dnia 16 listopada 2011 r

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 65 z dnia 16 listopada 2011 r

 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Ostrowice oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. (DOC)

 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Ostrowice oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. (PDF)


 •   ZARZĄDZENIE Nr 66 z dnia 21 listopada 2011 r

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym ) w miejscowości Ostrowice. (DOC)

 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym ) w miejscowości Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 67 z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostrowice. ( DOC)

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 68 z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zał 1          zał 2          zał 3          zał 4          zał 5          zał 6          zał 7


 • ZARZĄDZENIE Nr 69 z dnia 08 grudnia 2011 r.

?w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu Gminy Ostrowice do szkół w 2012 roku.


 • ZARZĄDZENIE Nr 70 z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia przetarg nieograniczony - pisemny przetarg na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia przetarg nieograniczony - pisemny przetarg na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 71 z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (DOC)
zał 1          zał 2         zał 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok . (PDF)
zał 1         zał 2          zał 3


 • ZARZĄDZENIE Nr 72 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2009 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. (DOC)

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2009 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 73 z dnia 30 grudnia 2011 r.

?zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice (PDF)


 • ZARZĄDZENIE Nr 74 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. ( DOC)
zał 1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (PDF)
zał 1


 •  ZARZĄDZENIE Nr 75 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (DOC)

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (PDF)


 •  ZARZĄDZENIE Nr 76 z dnia 30 grudnia 2011 r.

?w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowości oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I - III w gminie Ostrowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

zał 1          zał 2          zał 3


 •  ZARZĄDZENIE Nr 77 z dnia 30 grudnia 2011 r.

?w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu "Organizacja międzypokoleniowej imprezy dożynkowej podtrzymującej tradycję, kulturę i dziedzictwo regionalne"  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013

zał 1          zał 2          zał 3

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2011-02-18 11:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-10-18 13:56:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467349