ZAPYTANIE OFERTOWE na ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowice (nieruchomości użyteczności publicznej i inne)?

 

 

                                              Ostrowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

OKD.271.1.2017.JO

       

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Ostrowice (nieruchomości użyteczności publicznej i inne)”

 

 1. I.                    Zamawiający.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowice
REGON: 000537579

NIP: 674 – 13 – 07 – 172
Adres: 78 – 506 Ostrowice 6
tel./fax.: 943615226/943615227

 1. II.                  Opis przedmiotu zamówienia.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowice
(z nieruchomości użyteczności publicznej, cmentarzy, przystanków autobusowych, placów zabaw, itp.).

Zakres usług obejmować będzie:

 1. Ustawienie pojemników będących własnością Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Terminowy i staranny (z zachowaniem czystości) odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych.
 3. Bezpłatna wymiana pojemników uszkodzonych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na czas trwania umowy.
 4. Możliwość domówienia pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości opróżniania.

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.
 2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy informacji o uszkodzonych pojemnikach.
 3. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączyć sprawozdanie o ilości opróżnionych pojemników w danym miejscu za bieżący miesiąc.
 4. Faktury będą płatne przelewem w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  wraz ze sprawozdaniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany lokalizacji oraz częstotliwości opróżniania.
 6. Wykaz pojemników, ilość i częstotliwość wywozu stanowi tabela „Opisu przedmiotu zamówienia”.
 7. Wykonawca winien podać ceny brutto za jednorazowe opróżnienie pojemnika.
 8. Punkty dotyczące wyposażenie miejscowości Ostrowice i Bolegorzyn w kosze uliczne zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.
 9. Zamawiający oczekuje wyposażenia nieruchomości w pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (pojemniki o poj. 120 l, 240 l, 1100 l). w przypadku koszy ulicznych oczekuje się ustawienia pojemników typu tulipan wykonanych z blachy ocynkowanej, pomalowanej proszkowo (pojemnik o poj. 50 l).

 

 

Tabela nr 1. Opis przedmiotu zamówienia – lokalizacja odbioru odpadów
 z przybliżoną ilością i częstotliwością opróżnień.

 

Lp.

Lokalizacja

Rodzaj/pojemność
pojemnika

Segregowane(S)
/Niesegregowane(N)

 

Ilość pojemników

Częstotliwość opróżnień

1

Ostrowice 6 (Urząd Gminy)

1100 l

N

1

1 x 4 tyg.

2

Ostrowice 6 (Urząd Gminy)

1100 l

S (papier, tektura)

1

1 x 4 tyg.

3

Ostrowice 6 (Urząd Gminy)

120 l

S (szkło )

1

1 x 4 tyg.

4

Ostrowice 6 (Urząd Gminy)

120 l

S (tworzywa sztuczne)

1

1 x 4 tyg.

5

Ostrowice (przystanek autobusowy przy placu zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

6

Ostrowice (Orlik)

240 l

N

1

1 x 2 tyg. (od VII do XI oraz od III do VI)

7

Ostrowice (Cmentarz)

1100 l

N

2

1 x 2 tyg.

8

Ostrowice (plac zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do X, oraz od III do VI)

9

Ostrowice (ulica)

50 l

N

6

1 x 4 tyg.

10

Nowe Worowo (Biblioteka)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

11

Nowe Worowo (przystanek autobusowy)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

12

Nowe Worowo (Cmentarz)

1100 l

N

2

1 x 2 tyg.

13

Nowe Worowo (plac zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do X, oraz od III do VI)

14

Nowe Worowo (świetlica)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

15

Dołgie (świetlica)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

16

Dołgie (Cmentarz)

1100 l

N

1

1 x 2 tyg.

17

Dołgie (plac zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do X, oraz od III do VI)

18

Borne (przystanek autobusowy)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

19

Siecino (przystanek autobusowy)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

20

Siecino (świetlica/plac zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do X oraz od III do VI)

21

Siecino (Cmentarz)

1100 l

N

1

1 x 4 tyg.

22

Chlebowo (Cmentarz)

1100 l

N

1

1 x 2 tyg.

23

Chlebowo (plac zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do X, oraz od III do VI)

24

Chlebowo (boisko)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do IX. oraz od IV do VI)

25

Chlebowo (świetlica)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

26

Smołdzęcino (świetlica)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

27

Bolegorzyn (plac zabaw)

120 l

N

1

1 x 4 tyg. (od VII do X, oraz od III do VI)

28

Bolegorzyn (ulica)

50 l

N

5

1 x 4 tyg.

29

Jelenino (przystanek)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

30

Cieminko (świetlica)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

31

Przytoń (świetlica)

120 l

N

1

1 x 4 tyg.

32

Ostrowice (OSP)

240 l

N

1

1 x 2 tyg.

 

 

 1. III.                Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy (od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.).

 

 1. IV.                Opis i sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażona w kwocie brutto.

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferowana cena jest ceną ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.

 

 1. V.                  Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ostrowice.pl, faxem na nr: 943615227 albo złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w  adres. Termin składania ofert do dnia 22 czerwca 2017 r.
do godz. 1100 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

 

 1. VI.                Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

 1. VII.              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie

zamówienia.

Wszelkie informacje wprowadzone do treści umowy związane z realizacja zamówienia publicznego
i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. VIII.            Dodatkowe informacje.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Joanna Okoń, tel.: 943615495,
e – mail: edukacja@ostrowice.pl

 

 1. IX.                Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-06-14 12:46:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-06-14 13:07:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki