Zapytanie ofertowe na Dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

                                                          

OKD.271.3.2015.JO

       

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 .”

 

 1. Zamawiający.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowice
REGON:  330920587

NIP:  674 – 13 – 07 – 172  
Adres: 78 – 506 Ostrowice 6
tel./fax.: 943615226/943615227

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  30 000,00 EURO.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 1. dowozie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowościach: Przytoń, Borne, Kolno, Donatowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bobrowie (planowana liczba dzieci: 4 osoby);
 2. dowozie dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Jelenino do Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie (planowana liczba dzieci: 1 osoba);
 3. dowozie dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Dobrosław do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Drawsku Pomorskim (planowana liczba dzieci: 1 osoba);
 4. dowozie dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w miejscowościach: Drzeńsko, Siecino, Dobrosław do Zespołu Szkół w Ostrowicach (planowana liczba dzieci: 8 osób);
 5. dowozie uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Gronowo (planowana liczba dzieci: 7 osób), Śródlesie (planowana liczba dzieci: 1 osoba),  Donatowo (planowana liczba dzieci: 4 osoby),  Jutrosin (planowana liczba dzieci: 8 osób)  do Zespołu Szkół w Ostrowicach.

Liczba wskazanych uczniów na poszczególnych trasach może ulec zmianie.

Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze
i wychowawcze w roku szkolnym 2015/2016.

Termin wykonania usługi: 01.09.2015 r. – 24.06.2016 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

Planowane trasy:

TRASA I (rano): Przytoń – Borne – Kolno – Donatowo – Bobrowo (42 km)

TRASA II (rano): Dobrosław – Jelenino – Drawsko Pomorskie – Gudowo (33,5 km)

TRASA III (rano): Drzeńsko – Siecino – Dobrosław – Ostrowice (11 km)

TRASA IV (rano): Gronowo – Śródlesie – Ostrowice (9 km)

TRASA V (rano): Donatowo – Ostrowice (7 km)

TRASA VI (rano): Jutrosin – Ostrowice (6,5 km)

TRASA VII (popołudniu): Bobrowo – Donatowo – Kolno – Borne – Przytoń (42 km)

TRASA VIII (popołudniu): Gudowo – Drawsko Pomorskie – Jelenino – Dobrosław (33,5 km)

TRASA IX (popołudniu): Ostrowice – Dobrosław – Siecino – Drzeńsko (11 km)

TRASA X (popołudniu): Ostrowice – Śródlesie – Gronowo (9 km)

TRASA XI (popołudniu): Ostrowice – Donatowo (7 km)

TRASA XII (popołudniu): Ostrowice – Jutrosin (6,5 km)

Zakres usługi będzie obejmował:

 1. odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami lub miejsca zbiorczego  – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;
 2. dowóz do placówek oświatowych;
 3. odbiór dzieci z placówek oświatowych – godziny odbioru ustali Przewoźnik z placówkami;
 4. dowóz do domu lub miejsca zbiorczego.

Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia opieki dzieciom w czasie transportu.

Informacje dodatkowe:

Przewoźnik ma obowiązek:

 • udzielenia czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu;
 • dopilnować aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu;
 • zapewnienia transportu zastępczego w razie awarii pojazdu.

Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu pojazdów
i przewozu dzieci, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  rok szkolny 2015/2016 (01.09.2015 r. – 24.06.2016 r.).

 1. Opis i sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie brutto i netto. Oferta musi być opatrzona podpisem.

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferowana cena jest ceną ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.

Do oferty należy dołączyć: referencje, kopie licencji/zezwolenia na przewóz osób, informację
o posiadanych środkach transportu.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w  adres. Termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godz. 900 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

 1. Dodatkowe informacje.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Joanna Okoń, tel.: 943615495,
e – mail: edukacja@ostrowice.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie planowanych tras przewozu.

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Ostrowice, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2015-08-13)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-13 14:57:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-13 14:59:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki