zapytanie ofertowe: SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY OSTROWICE

 Ostrowice dnia 07 stycznia 2016 r.

 GKI.271.1.2016.PW

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6, zaprasza do złożenia ofert na:

 

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY OSTROWICE

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Ostrowice, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), wraz
z załącznikami do tych decyzji wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz.U z 2003 r., Nr 164, poz.1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2016 (od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.), a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2016 roku:

 1. około 15 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 2. około 5 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. około 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. około 2 projektu zmieniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

Zamówienie obejmuje także:

 1. przeprowadzanie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
  o planowaniu przestrzennym oraz prowadzanie analizy, o której mowa
  w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, 60 i 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;
 3. wprowadzanie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania ;
 4. poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna
  z analizą, o której mowa wyżej.

Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu przez Zamawiającego wniosku o jej wydanie.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 oraz dołączyć:

 1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji (w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);
 3. zaakceptowanego projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.

Zobowiązanie się do:

 1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia;
 2. wykonywania prac zgodnie z umową a także z należytą starannością oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia świadczenie usługi: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r.

Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „do uzgodnień”)
14 dni od dnia przekazania.

Termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji (tzn. „uwzględniającego uzgodnienia”) 7 dni do dnia przekazania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. zamknięcia procedury bez wyboru oferty bez podawania przyczyn;
 2. odwołania niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

 

KRYTERIUM WYBORU-NAJNIŻSZA CENA

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).

Zamówienie dotyczy:

 1. sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy);
 2. sporządzenia projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  (w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 4. sporządzania projektów decyzji zmieniających decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie poszczególnych projektów decyzji w 2016 r., ustala się następujący sposób:

 1. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (DWZ): przewidywana ilość projektów (DWZ) w 2016 r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego wniosku projektu (DWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DWZ) w 2016 r.

tj. 15 x oferowana cena brutto = kwota brutto;

 1. w przypadku decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy (DZWZ): przewidywana ilość projektów (DZWZ) w 2016 r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZWZ) w 2016 r. tj. 5 x oferowana cena brutto = kwota brutto;
 2. w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DCP): przewidywana ilość projektów DCP w 2016 r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego wniosku projektu (DCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DCP) w 2016 r.

tj. 5 x oferowana cena brutto = kwota brutto;

 1. w przypadku decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DZCP): przewidywana ilość projektów (DZCP) w 2016 r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZCP) w 2016 r. tj. 2 x oferowana cena brutto = kwota brutto;

 

Wyjaśnienie wyżej wymienionych oznaczeń:

x – iloraz,

DWZ – decyzja o warunkach zabudowy,

DZWZ – decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy,

DCP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

DZCP – decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przy wyborze wykonawcy kwota za sporządzenie projektów DWZ, DZWZ, DCP, DZCP zostaną zsumowane i porównane.

Najniższa kwota oznaczać będzie najkorzystniejszą ofertę.

 

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty można składać osobiście lub na adres: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice woj. Zachodniopomorskie w kopercie z dopiskiem: Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Ostrowice”.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zaakceptowanego projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.

Oferty należy złożyć do dnia 21.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Ostrowice sekretariat pok. nr 3 do godz. 1600.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte po uwagę.


POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumienie drogą:

 1. pisemną,
 2. telefoniczną pod numerem 943615494,
 3. fax 943615227
 4. pocztą elektroniczną adres: p.wisniewski@ostrowice.pl.

Osoba wyznaczona do kontaktu Przemysław Wiśniewski – podinspektor ds. planowania przestrzennego.

Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/ w zakładce ogłoszenia przetargów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną. Informacja zostanie również umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Protokół z zapytania ofertowego na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Ostrowice.

 

 

                                                                                      

                                                                                   

           

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2016-01-08 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2016-01-26 13:21:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki