Zapytanie oferowe

Załącznik nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień,

których wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto.

 

 

Ostrowice, dnia 22 września 2016 r.

 

Zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe)

 

Gmina Ostrowice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający:

Gmina Ostrowice

Adres: 78-506 Ostrowice 6

www.ostrowice.pl, www.ug.ostrowice.ibip.pl

NIP: 6741307172

2. Tryb udzielenia zamówienia:

    Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
    zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  – postępowanie poniżej 30 000 Euro –
    zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.

3. Rodzaj zamówienia: Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, orynnowania, ołacenia połaci  dachowej wraz z ociepleniem kominów - budynek remizy OSP w Nowym Worowie.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
     4.1 Wymiana pokrycia dachowego:

 • Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2  z zaprawy cementowo – wapiennej – przyjęto szacunkowo 3,0 m2
   razem 3,000 m2
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków
  w jednym miejscu do 5 m2 razem 3,000 m2
 • rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 27,3*2 razem 54,600 m
 • rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,4*4 razem 25,600 m
 • ołacenie połaci dachowych łatami 60x80 mm o rozstawie 50 cm – analogia 5,8*27,3*2 razem 316,680 m2
 •  izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej obiektów ziemnych kanałów, rowów itp. – wyłożenie folią pól pomiędzy łatami – analogia 0,5*27,3*10,0*2 razem 273,000 m2 ,
 •  izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 5 cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji 0,5*27,3*10,0*2 razem 273,000 m2,
 • pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100 m5,8*27,3*2 razem 316,680 m2,
 • obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  - pas kalenicowy 27,3*0,5 razem 13,650 m2,
 • montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm – rury powlekane – analogia 6,4*4 razem 25,600 m,
 • montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej – rynny powlekane -  27,3*2 razem 54,600 m,
 • obróbka kominów (0,69+0,4+0,64+0,37+0,78+0,38+1,42+0,36+0,38+0,38)* 2 razem 11,600 m
 • rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 27,0*6,0*2 razem 324,000 m2

4.2 Ocieplenie kominów

 • Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,48*0,49+0,62*0,73+0,48*0,75+0,48*0,78+0,48*0,94+0,48*0,49 razem 2,109 m2
 • Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach
  z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 30% powierzchni (Krotność= 0,3) (0,42+0,41)*0,95*2+(0,54+0,65)*0,99*2+(0,4+0,67)*0,91*2+(0,4+0,7)*0,83*2+(0,4+0,86*2)*0,93+(0,4+0,41*2)*1,53  razem 11,545 m2
 • Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (0,48+0,49+0,62+0,73+0,48+0,75+0,48+0,78+0,48+0,94+0,48+0,49)*2 razem  14,400 m
 •  Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych czapek kominowych 0,48*0,49+0,62*0,73+0,48*0,75+0,48*0,78+0,48*0,94+0,48*0,49  razem  2,109 m2
 • Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową -zbrojenie czapek - analogia 0,48*0,49+0,62*0,73+0,48*0,75+0,48*0,78+0,48*0,94+0,48*0,49  razem  2,109 m2
 • Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (0,42+0,41)*0,95*2+(0,54+0,65)*0,99*2+(0,4+0,67)*0,91*2+(0,4+0,7)*0,83*2+(0,4+0,86*2)*0,93+(0,4+0,41*2)*1,53 razem 11,545 m2
 • Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją (0,42+0,41)*0,95*2+(0,54+0,65)*0,99*2+(0,4+0,67)*0,91*2+(0,4+0,7)*0,83*2+(0,4+0,86*2)*0,93+(0,4+0,41*2)*1,53 razem 11,545 m2
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPER przez przyklejenie płyt styropianowych gr.
  5 cm (0,42+0,41)*0,95*2+(0,54+0,65)*0,99*2+(0,4+0,67)*0,91*2+(0,4+0,7)*0,83*2+(0,4+0,86*2)*0,93+(0,4+0,41*2)*1,53 razem 11,545 m2
 • Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi  0,95*4+0,99*4+0,91*4+0,83*4+0,93*3+1,53*3  razem 22,100 m
 • Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPER (0,42+0,41)*0,95*2+(0,54+0,65)*0,99*2+(0,4+0,67)*0,91*2+(0,4+0,7)*0,83*2+(0,4+0,86*2)*0,93+(0,4+0,41*2)*1,53 razem 11,545 m2
 • Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,42+0,41)*0,95*2+(0,54+0,65)*0,99*2+(0,4+0,67)*0,91*2+(0,4+0,7)*0,83*2+(0,4+0,86*2)*0,93+(0,4+0,41*2)*1,53 razem 11,545 m2

 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

    wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2016 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: posiadają niezbędną
     wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
     zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Podwykonawstwo: nie dopuszcza się.

9. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym
     terminie w języku polskim.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Kryterium wyboru: 90 % - najniższa cena, 10 % - okres udzielonej gwarancji.

12. Miejsce, termin i sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice,
      78-506 Ostrowice 6 do dnia 29 września 2016 r. do godz. 930 w zamkniętej kopercie z opisem   
      „Kompleksowa dostawia i wymiana poszycia dachowego orynnowania, ołacenia połaci dachowej  

      wraz z ociepleniem kominów - budynek Remizy OSP w Nowym Worowie”.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2016 roku o godz. 10 00.

14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

15. Osobą upoważnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: Edyta Jawdyńska – podinspektor ds.
       planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji

      e-mail:e.jawdynska@ostrowice.pl tel. 943615494.

 

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

1) Formularz ofertowy,

2) projekt umowy.

3) rzut dachu.

4) Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.10.2016 r. do godz. 1400 (do pobrania)

5) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wytworzył:
Edyta Jawdyńska
(2016-09-22)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2016-09-22 09:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2016-10-12 08:51:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki