ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrowice w 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrowice

w 2018 r.

 

Wójt Gminy Ostrowice zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu i utrzymaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrowice.

 

1.Zamawiający

Gmina Ostrowice

Ostrowice 6

78-506 Ostrowice

 

NIP: 674-13-07-172

telefon : 94-36-15-226

fax : 94/36/15/227

e-mail : ugostrowice@post.pl

 

 1. Przedmiot  zamówienia :

 

Wyłapywanie  w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Pod pojęciem bezdomnych zwierząt należy rozumieć : psa, kota oraz sukę wraz ze szczeniętami bez względu na ilość.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazane wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

   

    Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (DZ. U. z 2017 r.,poz. 1840 ), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

 

 

 1. I.       Obowiązki Wykonawcy :

 

1.Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczególną charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz  rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji ).

2.Przedkładanie co miesiąc informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny.

3.W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.

4.Wyłapywanie i dostarczenie  zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej a następnie do schroniska;

5.Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez uprawnione osoby.

6.Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia w ciągu 12 godzin od zgłoszenia;

7.Usługa musi być wykonywana w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24- godzinną (również w dni świąteczne ) opiekę weterynaryjną, uważa się, iż podmiot składający ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności tj. po otrzymaniu zgłoszenia podjęcie działań musi nastąpić niezwłocznie,

8. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

9. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;

10. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku,

11. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska oraz w razie konieczności poza nim;

12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje;

13.Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu Gminy Ostrowice;

14. Przedstawienie zamawiającemu co kwartał informacji na temat stanu zwierząt w schronisku tj.  ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu.

 

 1. II .Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art.7ust

pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289 z późn. zm.)

 

 1. Aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art.5 ust 9 ustawy z dnia11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2017 r., poz 1539).

 

3.W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta z terenu gminy Ostrowice zostaną przyjęte,

4.Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,

5.Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania,

6.Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymaganym przez art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1289 ze zm).

 

 1. III. Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 

 1. IV. Opis sposobu obliczania ceny

 

Wykonawca podaje ogólną cenę brutto za wykonanie usługi podając ryczałtową stawkę za przyjęcie 1 psa oraz całkowita wartość zamówienia przy założeniu, że odłowionych zostanie 8 szt. psów, 2 szt. suk ze szczeniętami.

 

Cena powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem zamówienia:

 1. Złapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy Ostrowice,
 2. Transport- należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska,
 3. Przyjęcie zwierzęcia do schroniska- należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczanie i odpchlenie,
 4. Pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszt karmienia, pojenia oraz opieki weterynaryjnej bez względu na czas w jakim zwierzę będzie przebywać w schronisku,
 5. Sterylizacje lub kastrację  bezdomnego zwierzęcia,
 6. Utylizacja zwłok.

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

 1. V.  Kryteria wyboru oferty : najniższa łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. VI. Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście bądź listownie w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice.

Termin składania ofert : oferty należy złożyć do 15 lutego 2018 r. do godz. 15.00

 

 1. VII.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;

2.Wszystkie załączniki powinny być napisane w sposób czytelny i trwały;

3.Każda poprawka w treści oferty winna być parafowana przez Oferenta;

4.Oferta cenowa i wszystkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis;

5.Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

6.Oferta musi być złożona dokładnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrowice „

7. Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości;

 

Umowa zostanie podpisana na okres jednego roku tj. do 31 grudnia 2018 roku.

 

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice

Marek Kukie

                                                                                                  

do pobrania:

formularz ofertowy

wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-01-31 14:27:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-01-31 14:31:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki