Zapytanie ofertowe: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowice?

                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Ostrowice”

 

Zamawiający.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowice
REGON: 000537579

NIP: 674 – 13 – 07 – 172
Adres: 78 – 506 Ostrowice 6
tel./fax.: 943615226/943615227
 

Opis przedmiotu zamówienia.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowice
(z nieruchomości niezamieszkałych).

Zakres usług obejmować będzie:

 1. Ustawienie pojemników będących własnością Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Terminowy i staranny (z zachowaniem czystości) odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych.
 3. Bezpłatna wymiana pojemników uszkodzonych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na czas trwania umowy.
 4. Możliwość domówienia pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości opróżniania.

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.
 2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy informacji o uszkodzonych pojemnikach.
 3. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączyć sprawozdanie o ilości opróżnionych pojemników w danym miejscu za bieżący miesiąc.
 4. Faktury będą płatne przelewem w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  wraz ze sprawozdaniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany lokalizacji oraz częstotliwości opróżniania.
 6. Wykaz pojemników, ilość i częstotliwość wywozu stanowi tabela „Opisu przedmiotu zamówienia”.
 7. Wykonawca winien podać ceny brutto za jednorazowe opróżnienie pojemnika.
 8. Punkty dotyczące wyposażenie miejscowości Ostrowice i Bolegorzyn w kosze uliczne zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.

  Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy (od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.).

  Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę można przesłać pocztą elektroniczna na adres: edukacja@ostrowice.pl, faxem na nr: 943615227 albo złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w  adres.
  Termin składania ofert do dnia 8 lipca 2015 r. do godz. 1100 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy.

 

 

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2015-07-01)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-07-01 13:10:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-07-01 13:57:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki