Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Sposób złożenia wniosku: przesłanie pocztą na adres urzędu, złożenie w sekretariacie urzędu, przesłanie pocztą elektroniczną na adres: ugostrowice@post.pl , przesłanie faksem na numer 943615227, poprzez ePUAP na adres:  /ugostrowice/skrytka.

Do pobrania:

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
(2015-01-21)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-01-21 11:43:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-01-21 14:05:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki