Świadczenia rodzinne

 

Wszelkie sprawy związane z przyznawaniem

świadczeń rodzinnych realizuje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach

Ostrowice 6

78-506 Ostrowice

tel. /094/ 36-15-226  lub /094/ 36-15-218

e-mail: gopsostrowice@post.pl

 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O ŚWIADCZENIA RODZINNE

(KTO KOMU PRZYZNAJE ŚWIADCZENIE)

 

Definicje

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

Wzory wniosków:

 

·          Załącznik nr 1WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU

RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

·         Załącznik nr 2 – ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE

PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH

OGÓLNYCH

 

·         Załącznik nr 3OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM

Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

 

·          Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE 

         NIEPODLEGAJĄCYM  OPODATKOWANIU PODATKIEM

         DOCHODOWYM

 

·          Załącznik nr 5 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU

 PIELĘGNACYJNEGO

 

·          Załącznik nr 6 - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

         

·          Załącznik nr 7 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO

        DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA

        DZIECKA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMYWAŁY DO DNIA

      1 MAJA 2004 R. USTALONE NA SIEBIE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

      

       Załącznik nr 8 - WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

 

       Załącznik nr 9 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 

      Załącznik nr 10 - WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYT. URODZENIA DZIECKA ART 15B USTAWY


 

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012roku  zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka.

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach przypomina ,że od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi,   ponownie   uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia  ,że matka dziecka  pozostawała pod opieką medyczną nie póżniej niż od 10  tygodnia ciąży do porodu ( przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i  przedsiębiorców  nie przewidują możliwości zastąpienie ww zaświadczenia oświadczeniem ).

 Podstawa prawna:

    -    art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

         ( Dz.U. Nr 139,poz. 992 z późn. zm.),

   - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010r.o  świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych( Dz.U. Nr 50, poz.301).

 Wzór zaświadczenia obowiązującego od 01.01.2012r.

- załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r.( Dz.U. Nr 183 poz.1234).


Informacja dla osób otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne

 

           W dniu 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz.1548).

 

Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa, jest to, iż WSZYSTKIE osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości (520 zł) do dnia
30 czerwca 2013 r. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa powyżej.

 

STARE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - "PO NOWEMU" - 620 zł.

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów, w wysokości 620 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć rodzice dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie będzie przysługiwało, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.
Prawo do tego świadczenia będą miały także inne osoby niż rodzice, np.: dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak tylko po spełnieni łącznie następujących warunków:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
    są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub legitymują się orzeczeniem
    o znacznym stopniu niepełnosprawności.

NOWE ŚWIADCZENIE - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - 520 zł.

Od 1 stycznia 2013 r. do systemu świadczeń rodzinnych wprowadzono nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota zasiłku wynosi 520 zł miesięcznie. Przysługuje w przypadku, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np., z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany jest rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Zasiłek nie przysługuje rodzicowi, który nigdy nie podejmował pracy. Otrzymywać go mogą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest uzależniony od kryterium dochodowego. Przysługuje, jeżeli łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne,
tj.: 623 zł.

Ustawa określa katalog osób, którym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Są to osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Nie mogą go otrzymać także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (m.in.: rolnicy).


Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.


Świadczenie rodzicielskie będzie wynosić 1000 zł miesięcznie i nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

 
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.


Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).


Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego.

 

Zasada "złotówka za złotówkę" od 1 stycznia 2016 r.

Z początkiem nadchodzącego roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych. Świadczenia rodzinne otrzymają także rodziny, które obecnie nie mają prawa do finansowego wsparcia z powodu nieznacznego przekroczenia progu dochodowego.

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi  nowelizacja ustawy dotycząca świadczeń rodzinnych. Dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę” rodziny, w których dochód na jednego jej członka przekroczy obowiązujące kryterium (wynoszące 674 lub 764 zł  dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły korzystać z pomocy.

W myśl tej reguły wypłacana suma zostanie pomniejszona o taką kwotę, o jaką dochód będzie większy od progu.

Przykładowo: jeżeli rodzinie przysługuje zasiłek rodzinny wraz dodatkami w łącznej wysokości 400 zł, a zostanie przekroczone kryterium dochodowe o 50 zł to zamiast tracić całe świadczenie, otrzyma je pomniejszone o tę kwotę, tj.  400 zł – 50 zł = 350 zł do wypłaty.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Wytworzył:
Urszula Wasiak
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2004-04-09 11:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-12-03 10:41:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki