ZAPYTANIE OFERTOWE na

  Ostrowice, dnia 7 lipca 2017 r.
                                                     

OKD.271.2.2017.JO

       

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.”

 I.    Zamawiający.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowice
REGON:  330920587

NIP:  674 – 13 – 07 – 172  
Adres: 78 – 506 Ostrowice 6
tel./fax.: 943615226/943615227

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  30 000,00 EURO.

II.    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 1. dowozie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowościach: Przytoń, Borne, Kolno, Donatowo, Nowe Worowo i Płocie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bobrowie (planowana liczba dzieci: 6  osób);
 2. dowozie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowościach:  Nowe Worowo, Dobrosław, Dołgie, Przytoń  do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Drawsku Pomorskim (planowana liczba dzieci: 5 osób);
 3. dowozie dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Nowe Worowo do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Czaplinku (planowana liczba dzieci: 1 osoba);
 4. dowozie dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w miejscowościach: Siecino (4 dzieci), Dobrosław (2 dzieci) do Zespołu Szkół w Ostrowicach (planowana ogólna liczba dzieci na trasie: 6 osób);
 5. dowozie uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Gronowo (planowana liczba dzieci:
  4 osoby)  do Zespołu Szkół w Ostrowicach.

Liczba wskazanych uczniów na poszczególnych trasach może ulec zmianie.

Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze
i wychowawcze w roku szkolnym 2017/2018.

Termin wykonania usługi: 01.09.2017 r. – 22.06.2018 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

Planowane trasy:

TRASA I (rano): Przytoń – Borne – Kolno – Donatowo – Płocie – Nowe Worowo – Bobrowo (53 km
– w poniedziałki)

TRASA II (rano): Borne – Kolno – Donatowo – Płocie – Nowe Worowo – Bobrowo (45 km, od wtorku do piątku)

TRASA III (rano): Nowe Worowo – Dobrosław – Dołgie – Przytoń – Drawsko Pomorskie (39 km)

TRASA IV (rano): Nowe Worowo – Czaplinek (21 km)

TRASA V (rano): Gronowo – Ostrowice (6 km)

TRASA VI (rano): Siecino – Dobrosław – Ostrowice (6 km)

TRASA VII (popołudniu): Bobrowo – Nowe Worowo – Płocie – Donatowo – Kolno – Borne – Przytoń (53 km – w piątki)

TRASA VIII (popołudniu): Bobrowo – Nowe Worowo – Płocie – Donatowo – Kolno–Borne (45 km – od poniedziałku do  czwartku)

TRASA IX (popołudniu): Drawsko Pomorskie – Przytoń – Dołgie – Dobrosław – Nowe Worowo (39 km)

TRASA X (popołudniu): Czaplinek – Nowe Worowo (21 km)

TRASA XI (popołudniu): Ostrowice – Śródlesie – Gronowo (6 km)

 TRASA XII (popołudniu)Ostrowice – Dobrosław – Siecino  (6 km)

Uwagi:

W związku faktem, że jeden uczeń przebywa w internacie przy placówce w Bobrowie (uczeń
z Przytonia) długość tras jest zmienia. Uczeń z Przytonia do Bobrowa będzie dowożony rano
w poniedziałek i przywożony do domu przez Przewoźnika w piątek.  

Uczeń z miejscowości Płocie będzie dowożony do placówki w Bobrowie do dnia 09.10.2017 r. włącznie.

Jeden uczeń (z miejscowości Nowe Worowo) porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego (przy asyście).

Przewoźnik będzie wykonywał następującą ilość kilometrów w poszczególnych dniach:

 • w poniedziałki i piątki po 242 km (w roku szkolnym 2017/2018 przez ogółem 78 dni)
 • od wtorku do czwartku po 234 km (w roku szkolnym 2017/2018 przez ogółem 112 dni).

 

Zakres usługi będzie obejmował:

 1. odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami lub miejsca zbiorczego  – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;
 2. dowóz do placówek oświatowych;
 3. odbiór dzieci z placówek oświatowych – godziny odbioru ustali Przewoźnik z placówkami;
 4. dowóz do domu lub miejsca zbiorczego.

Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia opieki dzieciom w czasie transport

Informacje dodatkowe:

Przewoźnik ma obowiązek:

 • udzielenia czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu;
 • dopilnować aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu;
 • zapewnienia transportu zastępczego w razie awarii pojazdu;
 • dowozu uczniów do placówki w Ostrowicach nie wcześniej niż o godz. 7.30 i nie później niż
  o godz. 8.00 (dotyczy tras z Gronowa, Siecina i Dobrosławia);
 • godziny dowozu uczniów do placówek w Bobrowie, Drawsku i Czaplinku Przewoźnik ustali
  z dyrektorem placówki.

Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu pojazdów
i przewozu dzieci, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

III.    Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  rok szkolny 2017/2018 (01.09.2017 r. – 22.06.2018 r.).

IV.     Opis i sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie brutto i netto. Oferta musi być opatrzona podpisem.

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferowana cena jest ceną ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.

Do oferty należy dołączyć: referencje, kopie licencji/zezwolenia na przewóz osób, informację
o posiadanych środkach transportu.

V.      Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w  adres.
Termin składania ofert do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

VII.    Dodatkowe informacje.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Joanna Okoń, e – mail: edukacja@ostrowice.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie planowanych tras przewozu.

VIII.   Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (do pobrania)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2017-07-07)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2017-07-10 08:43:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-08-10 09:27:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki