Petycje

Rozpatrywanie petycji

Przedmiot petycji:

 • przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W jaki sposób można wnieść petycję?

 • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji

Petycja musi być podpisana:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Gdzie złożyć petycję?

Urząd Gminy Ostrowice
78-506 Ostrowice 6

Drogą elektroniczną:
e-mail: ugostrowice@post.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /ugostrowice/skrytka

Sposób rozpatrywania petycji:

 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Uwagi:

 • petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia
 • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)

Petycje złożone do Urzędu Gminy Ostrowice:

 

Petycje złożone w 2017 roku:

 

 Lp.

1

Nr sprawy

Or.152.1.2017

Data złożenia petycji

07.02.2017 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji

opublikowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Ostrowice

Odwzorowanie cyfrowe petycji

 petycja

Przebieg

08.02.2017- potwierdzenie otrzymania wniosku;

14.02.2017- odpowiedź wysłana na e-mail wnioskodawcy

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

odpowiedź Or.152.1.2017 wysłana na e-mail wnioskodawcy

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

 

 Lp.

2

Nr sprawy

Or.152.2.2017

Data złożenia petycji

19.05.2017 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji

przekazanie petycji do podległych szkół

Odwzorowanie cyfrowe petycji

petycja

Przebieg

19.05.2017- potwierdzenie otrzymania wniosku;

19.05.2017- przekazanie wniosku do podległych szkół

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

przekazanie wniosku do podległych szkół

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

 Lp.

3

Nr sprawy

Or.152.3.2017

Data złożenia petycji

26.06.2017 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji

opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej  baneru z informacją o konferencji nt uciążliwości zapachowej

Odwzorowanie cyfrowe petycji

petycja

Przebieg

30.06.2017- potwierdzenie otrzymania wniosku;

30.06.2017- zamieszczenie baneru na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ostrowice i odpowiedź wysłana do wnioskodawcy

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

zamieszczenie baneru na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ostrowice i odpowiedź wysłana do wnioskodawcy

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

 Lp.

4

Nr sprawy

Or.152.4.2017

Data złożenia petycji

05.09..2017 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji

przekazanie petycji do podległych szkół i opublikowanie petycji na stronie internetowej

Odwzorowanie cyfrowe petycji

 petycja

Przebieg

05.09.2017- przekazanie petycji do podległych szkół i opublikowanie petycji na stronie internetowej

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

05.09.2017- przekazanie petycji do podległych szkół i opublikowanie petycji na stronie internetowej

Autor informacji

Jolanta Kurkowska-Kruczek

 

 Lp.

5

Nr sprawy

Or.152.5.2017

Data złożenia petycji

25.10.2017 r.

Podmiot wnoszący petycję

Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-872 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot petycji

dot elektronicznego przekazywania informacji mikroprzedsiębiorcą

Odwzorowanie cyfrowe petycji

petycja

Przebieg

06.11.2017 r. -  odpowiedź na petycję wysłana do wnioskodawcy

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

06.11.2017 r. -  odpowiedź na petycję wysłana do wnioskodawcy

Autor informacji

Jolanta Kurkowska-Kruczek

Petycje złożone w  2015 i 2016 roku

Lp.

1

Nr sprawy

Or.152.3.2015

Data złożenia petycji

08.12.2015 r.

Podmiot wnoszący petycję

Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

Przedmiot petycji

Założenie zakładki na stronie internetowej ?Kącik przedsiębiorcy?

Odwzorowanie cyfrowe petycji

petycja

Przebieg

09.12.2015 r. ? potwierdzenie otrzymania petycji

05.01.2016 r. - utworzenie zakładki pn. KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

 odpowiedź

Autor informacji

Edyta Jawdyńska

 

Lp.

2

Nr sprawy

Or.152.1.2016

Data złożenia petycji

13.04.2016 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.
04-051, Warszawa ul. Poligonowa 1

Przedmiot petycji

Petycja ws. przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016

Odwzorowanie cyfrowe petycji

petycja

Przebieg

19.04.2016 r.  ? potwierdzenie otrzymania petycji

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

odpowiedź emailem do firmy Szulc-Efekt

Autor informacji

Joanna Okoń, Edyta Jawdyńska

 

 

Lp.

3

Nr sprawy

Or.152.2.2016

Data złożenia petycji

06.07.2016 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.
04-051, Warszawa ul. Poligonowa 1

Przedmiot petycji

Archiwizacja w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami ? jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia ?efektywności energetycznej?

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Petycja; zał 1; zał 2; zał 2a; zał 3; zał 4; zał 5; zał 6

Przebieg

06.07.2016 r. ? potwierdzenie otrzymania petycji

12.07.2016 r. ? archiwizowanie w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami ? jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia ?efektywności energetycznej?

 

Opinie

 -

Sposób załatwienia petycji

 Odpowiedź ? Or.152.2.2016 wysłana na adres email efektywność-energetyczna@samorzad.pl

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

Lp.

4

Nr sprawy

Or.152.3.2016

Data złożenia petycji

26.08.2016

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji

Archiwizacja w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Petycja, zał 1, zał 2

Przebieg

29.08.2016 r. ? potwierdzenie otrzymania petycji

05.09.2016 r. ? archiwizowanie                                   w zasobach urzędu wniosku wraz                              z załącznikami

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

Odpowiedź ? Or.152.3.2016 wysłana na adres email efektywność-energetyczna@samorzad.pl

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

Lp.

5

Nr sprawy

Or.152.4.2016

Data złożenia petycji

10.10.2016 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

 

Przedmiot petycji

Dot przekazania petycji do podległych szkół i opublikowania petycji w BIP

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Petycja

Przebieg

11.10.2016 - potwierdzenie otrzymania petycji;

11.10.2016 ? przekazanie petycji do szkół  i opublikowanie petycji w BIP

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

Przekazanie petycji do podległych szkół i opublikowanie petycji w BIP oraz przekazanie wnioskodawcom adresu strony, na której opublikowano petycję.

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dniu 13 października 2016 r. przez Szulc Efekt Sp. z o.o. (pobierz)   

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 października 2016 r. - Or.1431.52.2016.JK (pobierz)

Lp.

6

Nr sprawy

Or.152.5.2016

Data złożenia petycji

25.10.2016 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

 

Przedmiot petycji

Dot udzielenia informacji publicznej w przedmiocie wyników dokonanej oceny stanu faktycznego dotyczącego jakości publikowanych w BIP danych i utworzenia zakładki "Ponowne wykorzystywanie"

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Petycja

Przebieg

25.10.2016 - potwierdzenie otrzymania petycji

02.11.2016- opublikowanie petycji w BIP

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

-opublikowanie petycji w BIP

-odpowiedź Or.152.5.2016.JK wysłana do Wnioskodawcy

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

Lp.

7

Nr sprawy

Or.152.6.2016

Data złożenia petycji

29.10.2016 r.

Podmiot wnoszący petycję

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

 

Przedmiot petycji

- utworzenie zakładki "Czystsze powietrze" na stronie www.ostrowice.pl

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Petycja

Przebieg

02.11.2016 - potwierdzenie otrzymania petycji

10.11.2016 - opublikowanie petycji w BIP

10.11.2016- utworzenie zakładki "Czystsze powietrze na stronie www.ostrowice.pl

10.11.2016 - udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

- utworzenie zakładki "Czystsze powietrze" na stronie www.ostrowice.pl

- odpowiedź Or.152.6.2016.JK wysłana do Wnioskodawcy

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

Lp.

8

Nr sprawy

Or.152.7.2016

Data złożenia petycji

04.11.2016 r.

Podmiot wnoszący petycję

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów

 

Przedmiot petycji

- umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do stony www.komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Petycja

Przebieg

15.11.2016 - opublikowanie petycji w BIP

15.11.2016- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ostrowice informacji nt zagrożeń związanych ze scalaniem gruntów

- 16.11.2016 - odpowiedź e-mail wysłana do wnioskodawcy

Opinie

-

Sposób załatwienia petycji

- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ostrowice informacji nt zagrożeń związanych ze scalaniem gruntów

- odpowiedź e-mail wysłana do wnioskodawcy

Autor informacji

Jolanta Kurkowska

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-08-03 09:46:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-11-08 13:35:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki