Zapytanie ofertowe

 

                                                                     Zapytanie ofertowe

na wycinkę drzew i zadrzewień z samosiewu na drogach stanowiących własność Gminy Ostrowice o numerach 349 i 722 w obrębie Nowe Worowo, gmina Ostrowice.

1. Nazwa i adres zamawiającego 

    Gmina Ostrowice, reprezentowana przez:

    Komisarza Rządowego dla gminy Ostrowice – Marka Kukie

    z siedzibą w Ostrowicach, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice

   NIP 674-13-07-172, REGON 330920587

   e-mail: ugostrowice@post.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia.

    Usunięcie drzew z zadrzewień z samosiewu na drogach stanowiących własność Gminy Ostrowice o numerach 349 i 722 w obrębie Nowe Worowo. Na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina posiada Decyzje Starosty Drawskiego zezwalające na usunięcie drzew z w/w działek.

3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie, przez ścięcie na wysokości powierzchni ziemi drzew
z samosiewów różnego gatunku znajdujących się na drogach o numerach Dz. Nr 349 i 722 wraz
z uprzątnięciem terenu po pracach związanych z wycinką drzew rosnących na całych szerokościach dróg i powodują, że drogi nie mogą w ogóle być użytkowane. Drewno stanowić będzie własność Wykonawcy.

Przed złożeniem oferty wymagane są oględziny w terenie. Drzewa do wycinki oznakowano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przez Rzeczoznawcę ds. Wyceny Lasu i Zadrzewień.

Szacunkowa ilość pozyskanego drewna opałowego liściastego wyniesie 37 m3. .

Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na podstawie zleceń.

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Helena Steciuk, tel. 094 36 15 496

4. Obowiązki wykonawcy:

- zachowanie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ścinki drzew;

- zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców;

- zapewnienie i  zabezpieczenie dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- stosowanie technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm natężenia hałasu, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia w istniejących w sąsiedztwie obiektach budowlanych;

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia;

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne;

- oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zleceń z tym związanych;

- zabezpieczenie drzew pozostających przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzonych prac;

- uzgodnienie z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w miejscu prac warunków zabezpieczenia tych urządzeń;

- uzgodnienie z posiadaczami nieruchomości przyległych warunków wejścia na ich grunt w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

5. Termin realizacji.

     Do 31.12.2018 r.

6. Forma i termin złożenia oferty:

    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 15.00

7. Miejsce złożenia oferty:

    Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice – I piętro sekretariat pokój nr 3.

8. Tryb postępowania:

    Zapytanie ofertowe.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez  podania przyczyny.

 

                                                                      Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice

                                                                 Marek Kukie

do pobrania:

Decyzje Starosty Drawskiego zezwalające na usunięcie drzew z w/w działek:

decyzja nr 1

decyzja nr 2

Formularz ofertowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-01-25 13:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-01-25 13:36:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki