Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst.jedn. Dz.U. z 2014 poz. 782 z późn. zm).

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu), niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Urzędu Gminy Ostrowice (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy) jest przestrzeganie nw. warunków:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

Urząd Gminy Ostrowice  nie ponosi odpowiedzialności za (zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy):

1) przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
2) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania:

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Sposób złożenia wniosku: przesłanie pocztą na adres urzędu, złożenie w sekretariacie urzędu, przesłanie pocztą elektroniczną na adres: ugostrowice@post.pl , przesłanie faksem na numer 943615227, poprzez ePUAP na adres:  /ugostrowice/skrytka ; 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja publiczna wytworzona w Urzędzie Gminy Ostrowice udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.Dz. U. 2012 poz. 270 z późń. zm.) z tym, że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw (art. 23g ust. 8. ustawy).

Do pobrania:

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. (PDF)

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
(2015-01-21)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-01-21 11:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-01-21 14:26:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki