Załącznik nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień,

których wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto.

 

Or.271.2.2016.JK

 

Ostrowice, dnia 26 października 2016 r.

 

Zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe)

 

          Gmina Ostrowice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający:

Gmina Ostrowice

Adres: 78-506 Ostrowice 6

www.ostrowice.pl, www.ug.ostrowice.ibip.pl

NIP: 6741307172

2. Tryb udzielenia zamówienia:

    Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – postępowanie poniżej 30 000 Euro – zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.

3. Rodzaj zamówienia: Dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Ostrowice

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 urn wyborczych dla Gminy Ostrowice, w tym:

- 2  urny wraz z pokrowcami dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

- 2 urny wraz z pokrowcami dla obwodu głosowania poniżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy nie jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

2)      Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami  określonymi w załącznikach do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych  ( M.P. z 2016 r. poz. 312) oraz Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych ( M.P. z 2016r. poz. 398).

3)      Zamawiający jednocześnie wymaga:

a)      zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,

b)      zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn,

4)      Dopuszcza się:

a)      wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego
(kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

b)      zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych  (bez możliwości całkowitego wykręcenia) zamocowane
w ścianach bocznych urny.

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Uchwały PKW jest przykładowa. Urna może być połączona większą ilością nitów. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

5) Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 60 miesięcy.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2016 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Podwykonawstwo: nie dopuszcza się.

9. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Kryterium wyboru: 90 % - najniższa cena, 10 % - okres udzielonej gwarancji.

12. Miejsce, termin i sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6 do dnia 21 listopada 2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z opisem:   Dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Ostrowice.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 10 30.

14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

15. Osobą upoważnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: Jolanta Kurkowska – podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych, e-mail: ugostrowice@post.pl, tel. 943615226.

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-10-26 13:58:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-11-23 12:07:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki