II zapytanie ofertowe pn. Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, ołacenia połaci dachowej wraz z robotami remontowo ? malarskimi na budynkach hydroforni w Bolegorzynie i Siecinie.

 

Ostrowice, dnia 19.04.2017r.

GKI.271.2.2.2017.EJ

 

Zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe)

 

Gmina Ostrowice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający:

Gmina Ostrowice

Adres: 78-506 Ostrowice 6

www.ostrowice.pl, www.ug.ostrowice.ibip.pl

NIP: 6741307172

2. Tryb udzielenia zamówienia:

    Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  – postępowanie poniżej 30 000 Euro – zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.

3. Rodzaj zamówienia: Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, ołacenia połaci  dachowej wraz z robotami remontowo – malarskimi na budynkach hydroforni w Bolegorzynie
    i Siecinie
.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: (załącznik nr 4)

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2017 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji 
    ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Podwykonawstwo: nie dopuszcza się.

9. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym w wyznaczonym terminie w języku polskim.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Kryterium wyboru: 90 % - najniższa cena, 10 % - okres udzielonej gwarancji.

12. Miejsce, termin i sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6 do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z opisem „Kompleksowa dostawia i wymiana poszycia dachowego, ołacenia połaci dachowej  wraz wraz z robotami remontowo – malarskimi na budynkach hydroforni w Bolegorzynie i Siecinie”.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1100.

14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

15. Osobą upoważnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: Edyta Jawdyńska – podinspektor ds.  planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji e-mail:e.jawdynska@ostrowice.pl ; tel. 943615494.

 

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Projekt umowy.

3) Zaproszenie do składania ofert.

4) Opis przedmiotu zamówienia

 

Wytworzył:
Edyta Jawdyńska
(2017-04-19)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2017-04-19 10:36:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2017-04-19 10:38:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki