Obwieszczenia z 2017 roku

 • obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej 0,4kV dla  zasilenia działek nr 31/6, 31/7, 28/1 (plik do pobrania)
 • obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowice z dnia 13 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji Nr WZ/3/2017, znak GKI.6730.6.8.2017.EJ o warunkach  zabudowy dla terenu działki 89/2 obręb Dołgie, gm. Ostrowice. (plik do pobrania)
 • obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 października 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ostrowice na lata 2017-2023". - (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.10.2017 r. dla terenu działki 52/2 i 118 obręb geodezyjny Chlebowo.-  (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr WZ/2/2017 o warunkach zabudowy z dnia 06.10.2017 r. dla terenu działki 211/4  obręb geodezyjny Dołgie. - (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej Nr WZ/1/2017  z dnia 23.08.2017 r. dla terenu działki 108/7 obręb geodezyjny Cieminko. - (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego   w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia warunków zabudowy GKI.6730.8.7.2015.PW
  z dnia 22 września 2015 r. dla terenu działki 211/4. (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o  wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej  15 kV, obr. Chlebowo, Gmina Ostrowice.(plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej średniego  napięcia SN 15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV – siecią kablową niskiego napięcia nn 0,4 kV, obr. Siecino, Gmina Ostrowice.(plik do pobrania)
 • Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dalszym piętrzeniu jeziora Siecino poprzez istniejącą zastawkę na rzece Rakowiec – Ceminko, poborze wody z jeziora Siecino do zasilania kompleksu funkcjonujących stawów oraz zrzucie wód poprodukcyjnych do rzeki Rakowiec - Ceminko. (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie - zawiadomienie w zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dalszym piętrzeniu jeziora Siecino poprzez istniejącą zastawkę na rzece Rakowiec – Ceminko, poborze wody z jeziora Siecino do zasilania kompleksu funkcjonujących stawów oraz zrzucie wód poprodukcyjnych do rzeki Rakowiec - Ceminko. (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy Nr 1/2017, znak GKI.6730.13.14.2017.EJ dla terenu działki 211/4 i 211/2 obręb geodezyjny Dołgie. ( plik do pobrania )
 • Obwieszczenie - zawiadmonienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia warunków zabudowy GKI.6730.8.7.2015.PW . (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: GKI.6730.13.12.2017.EJ w sprawie wydania zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 211/4 i 211/2 obr. geodezyjny Dołgie. (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o  wszczęciu postępowanie w sprawia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej średniego  napięcia SN 15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV – siecią kablową niskiego napięcia nn 0,4 kV, obr. Siecino, Gmina Ostrowice. ( plik do pobrania)
   
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dalszym piętrzeniu jeziora Siecino poprzez istniejącą zastawkę na rzece Rakowiec – Ceminko, poborze wody z jeziora Siecino do zasilania kompleksu funkcjonujących stawów oraz zrzucie wód poprodukcyjnych do rzeki Rakowiec - Ceminko.(plik do pobrania)
   
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak GKI.6220.1.5.2017.EJ w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dalszym piętrzeniu jeziora Siecino poprzez istniejącą zastawkę na rzece Rakowiec – Ceminko, poborze wody z jeziora Siecino do zasilania kompleksu funkcjonujących stawów oraz zrzucie wód poprodukcyjnych do rzeki Rakowiec - Ceminko. (plik do pobrania)
   
 • Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej  15 kV, obr. Chlebowo, Gmina Ostrowice. (plik do pobrania)
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji celu publicznego  dla terenu działki nr ewid. 164 obr Siecino. ( plik do pobrania )
Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2017-03-07 10:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-12-21 14:28:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki