☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2013.

Zał 1          Zał 2          Zał 3

 Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia Obligacji serii B, C, D oraz 160 Obligacji serii E Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej d/s przeprowadzenia przetargu na zbycie środków trwałych stanowiących własność Gminy Ostrowice połączone z ich dzierżawą na rzecz sprzedającego.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

 Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinieoraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice.

 Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym „Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3.630.000,00 złotych „

 Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

 Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2012

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

zał 1

 Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zał 1          Zał 2

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Ostrowice.

 Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia I naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego będącego w mieszkaniowym zasobie Gminy Ostrowice, położonego w miejscowości Przytoń 8/6.

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 06 maja 2013 r.

zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Ostrowice Nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego będącego w mieszkaniowym zasobie Gminy Ostrowice, położonego w miejscowości Przytoń 8/6.

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 06 maja 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko koordynatora projektu w projekcie pt. "Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 06 maja 2013 r.

 w sprawie zamiany zarządzenia nr 11/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zbycia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zbycia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2012.

Zał 1          Zał 2          Zał 3          Zał 4          Zał 5          Zał 6

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zał 1          zał 2          zał 3

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zał 1          Zał 2          Zał 3

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 08 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny posesji. 

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 08 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Worowo, gm. Ostrowice”

Zał 1

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Ostrowice  

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki.

zał 1          zał 2

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

zał 1          objaśnienia do zał 1          zał 2          objaśnienia do zał 2

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

zał 1          zał 2          zał 3          zał 4          zał 5          zał 6          zał 7          zał 8          Wydatki budżetu Gminy Ostrowice do zal. 3

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 05 września 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu fotograficznego na „Najpiękniejsze miejsce w Gminie Ostrowice”. 

Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Ostrowice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ostrowice z dnia 20 września 2013 r.
 

Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zał 1          Zał 2          Zał 3

Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Ostrowice  z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zał 1          zał 2

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 07 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym "dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Ostrowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowice, tj.: 1. Zespół Szkół w Ostrowicach, Ostrowice 3, 78 - 506 Ostrowice  2. Zespół Szkół w Nowym Worowie, ul. Chopina 9, 78 -523 Nowe Worowo"

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu „Zakup urządzeń i sprzętu z przeznaczeniem na udostępnienie go mieszkańcom    w celu aktywizacji społeczeństwa” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013.

zał 1          zał 2          zał 3          tab 1          tab 2

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zał 1          zał 2          zał 3

Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na  czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zał 1          zał 2

Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem osobom trzecim urządzeń i sprzętu stanowiącego mienie Gminy Ostrowice

zał 1          zał 2

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-05 11:16:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-02-06 11:29:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467349