☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Ostrowice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych świadczeń przewidzianych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania a obszarze Gminy Ostrowice w roku 2017.

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 3 marca 2017 r.  w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

załącznik - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za 2016 r.

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowice.

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

zał 1 do zarządzenia nr 16/2017

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

zał 1 do zarządzenia 17/2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2016.

zał 1 do zarządzenia 22/2017

zał 2 do zarządzenia 22/2017

zał 3 do zarządzenia 22/2017

zał 4 do zarządzenia 22/2017

zał 5 do zarządzenia 22/2017

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Ostrowice do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Ostrowice, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ostrowice w formie bez przetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

zał 1 do zarządzenia 30/2017

zał 2 do zarządzenia 30/2017

zał 3 do zarządzenia 30/2017

zał 4 do zarządzenia 30/2017

zał 5 do zarządzenia 30/2017

zał 6 do zarządzenia 30/2017

zał 7 do zarządzenia 30/2017

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach.

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnogminnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach.

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ostrowicach.

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 października 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice.

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 r.

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na "Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrowice."

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-03-23 10:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-12-20 09:53:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467402