Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "udzielenie Gminie Ostrowice kredytu/pożyczki krótkoterminowych w wysokości 1187000,00.

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 stycznia  2014 r.

w sprawie zmian w "Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Ostrowice"

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Ostrowice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ostrowice z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Ostrowice

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 03 lutego 2014 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 03 lutego 2014 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 03 lutego 2014 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 03 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady konkursu fotograficznego i plastycznego pt. „Zwierzęta moi przyjaciele” terenie Gminy Ostrowice.

zal 1

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo , gm. Ostrowice"

zal.

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia  18 marca 2014 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania wójta w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w Gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych.

Zarządzenie Nr 16/2014  Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Zał 1      Zał 2     Zał 3 a     Zał 3 b    Zał 4     Zał 5     Zał 6     Zał 7      Zał 8     Zał 9     Zał 10     informacja

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Ostrowice dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Ostrowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 214 r.

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu do realizacji zadań związanych z umożliwieniem głosowania korespondencyjnego wyborcom niepełnosprawnym w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ich składów.

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 7 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach posłów do Parlamentu  Europejskiego oraz ich składów.

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód powstałych wskutek remontu budynku świetlicy wiejskiej w Dołgiem, które miało miejsce w okresie od 02.03-05.07.2010 roku.

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzania w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice.

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 7 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia Doposażanie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu "Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach".

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia Doposażanie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu "Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach".

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na "Odbiór i transport odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Ostrowice".

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania innych pism urzędowych nie mających charakteru decyzji.

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia  30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

zał 1         zał 2           zał 3          zał 4          zał 5

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 1 lipca  2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego.

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 lipca 2014 r

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 22 lipca  2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny posesji.

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 lipca  2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz do wydania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice” realizowanego w ramach działania 413, „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

zał 1     zał 2     zał 3     zał 4     zał 5

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z wyborami do jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 15 września  2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowicach do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 września  2014 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ostrowice Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 września  2014 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Ostrowice do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Gminie Ostrowice.

z
ał 1

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

zał 1         zał 2        zał 3

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

zał 1

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji do zapytania ofertowego prowadzonego na zasadzie konkurencyjnego wykonawcy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na urządzaniu placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice.

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 października 2014r.

w sprawie wskazania osób wchodzących spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji do zapytania ofertowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę i konkurencyjnego wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu urządzeń oraz wykonaniu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Ostrowicach.

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na "Doposażanie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb projektu "Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach".

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 r.

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2014-2032.

zał 1

Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. "Zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Ostrowicach"

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

zał 1        zał 2         zał 3         zał 4

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 3 grudnia 2014 rok.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych, dotyczących przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na urządzeniu placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice.

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu Gminy Ostrowice do szkół w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert edukacyjno-ekonomicznych na przejęcie prowadzenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz punktu przedszkolnego znajdujących się w obiekcie oświatowym w Ostrowicach Nr 3.

Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do przyznawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

zał 1          zał 2          zał 3

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

zał 1           zał 2            zał 3             zał 4

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-02-04 09:45:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-10-14 11:23:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki