☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2012.
zał 1          zał 2         zał 3

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - przetarg w trybie nieograniczonym „ Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej"

 Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego parku Karjobrazowego - Etap I "

 Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w "Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Ostrowice ".

 Zarządzenie Nr 6/212 z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym na udzielenie kredytu/pożyczki krótkoterminowych w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finasowanie wyprzedzające inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego parku Karjobrazowego - Etap I i II.

 Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice".

  Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice.

 Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zasad przyznania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.

 Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 21 marca 2012 r.

 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2011.

 Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 zał 1      zał 2     zał 3     zał 3a     zał 4     zał 5    zał 6      zał 7     zał 8     zał 9     zał 10

 Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym na 'udzielenie kredytu/pożyczki krótkoterminowych w wysokości 1 200 000,00 zł".

 Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

 zał 1

 Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

zał 1    zał 2      zał 3     zał 4

Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na właśność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- przetarg w trybie nieograniczonym  na udzielenie kredytu/pożyczki w wysokości 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłat e zobowiązań finasowych Gminy z tytułu zawartych pożyczek i kredytów.

 Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia przeglądu i likwidacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie obrony cywilnej Gminy Ostrowice

 Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę ostrowice na rok szkolny 2012/2013.

zał 1 

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ostrowice - Etap II".

Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 23 maja 2012 r.

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie  nieograniczonym na udzielenie Kredytu/pożyczki w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finasowanie wyprzedzające pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego - Etap I i II 

Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2011.
zał 1         zał 2          zał 3          zał 4         zał 5          zał 5a

Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia  15 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - przetarg w trybie nieograniczonym na "Sfinasowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.850.000,00"

Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat związanych z poborem wody i odprowadzaniem ścieków.

Zarzadzenie Nr 29/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zał 1         zał 2        

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zał 1         zał 2          

Zarządzenie nr 31/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 32/2012

 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia -  przetarg w trybie nieograniczonym na " Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Ostrowice w kwocie 600 000, 00 zł"

Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - przetarg w trybie nieograniczonym "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn "Budowa przydomowych  oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM"

Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia zastępstwa na stanowisku ds. Rady Gminy i działalności gospodarczej do czasu powrotu nieobecnego pracownika

Zarządzenie Nr 36/2012  z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowice - etap 2"

 Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2012 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowice na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji w projekcie pt. " Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice"
zał 1         zał 2          zał 3        zał 4         zał 5     

Zarządzenie Nr 39/2012  z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w projekcie pt. "Wesołę przedszkolaki w Gminie Ostrowice"
Regulamin udziału

 Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 42/2012 z  dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebieguwykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 31 sierppnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w projekcie pt. "Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 6 wrzesnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska - opiekun i kucharz w projekcie pt. "Wesołę przedszkolaki w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Koordynator projektu, asystent ds. merytorycznych, specjalista ds. monitoringu w projekcie pt. "Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu "Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zał 1          zał 2          zał 3

Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 14 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zał 1

Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska.

Zarządzenie Nr 54/2012  z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule 'Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice "

Zarządzenie  Nr 55/2012 z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko psychologa w projekcie pt. "Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia  25 października 2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice 

Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia  29 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kucharz/kucharka w Zespole Szkół w Nowym Worowie w projekcie pt. "Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia  14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 r.

Zarządzenie Nr 60/202 z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko koordynatora projektu w projekcie pt. "Wesołe przedszkolaki  w Gminie Ostrowice".

Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu Gminy Ostrowice do szkół w 2013 r.

Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r.

w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2013 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego

zał 1

Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowicach zadań z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zał 1          zał 2          zał 3

Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zał 1

Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice.

 Zał 1

Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach.

Zarządzenie Nr 70/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-11 12:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-12-02 10:04:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467349