☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2016 roku i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego.

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 02.03.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowice.

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Ostrowice.

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowice.

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 17  lutego  2016 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 17 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia wzoru karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na terenie Gminy Ostrowice, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017.   /zał 1/

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia wzoru karty zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej gimnazjum na terenie Gminy Ostrowice, w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2016/2017.  /zał. 1/

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie upoważnienia kierownika  Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za 2015 r.

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

zał. 1     zał. 2     zał. 3     zał. 4  

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Ostrowice  z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania obiektów, stacji wodociągowych

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2015.

zał.1     zał. 2     zał. 3     zał. 4     zał. 5

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

zał. 1     zał. 2     zał.3     zał. 4     zał. 5

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.

zał. 1

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego o charakterze socjalnym.

zał. 1     zał. 2

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowicach.

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowicach.

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

zał. 1      zał. 2

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności gminy Ostrowice, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

zał

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki.

zał. 1     zał. 2

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, orynnowania, ołacenia połaci dachowej wraz z ociepleniem kominów - budynek remizy OSP w Nowym Worowie".

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego publicznego złożonej w dniu 28 września 2016 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zał

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

zał. 1     zał. 2     zał. 3     zał. 4  

Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Planu Obrony Cywilnej Gminy Ostrowice.

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

zał 1     zał 2     zał 3

Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn."Dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Ostrowice."

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2016-03-09 11:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-12-05 10:21:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467402