Przetarg nieograniczony: Odbiór i transport odpadów odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ostrowice

Ostrowice: Odbiór i transport odpadów odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ostrowice
Numer ogłoszenia: 327924 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ostrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie takich, jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia, metal, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - z nieruchomości zamieszkałych oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w granicach administracyjnych Gminy Ostrowice oraz ich transport i przekazywanie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie nr 30, 72-200 Nowogard, stacja przeładunkowa w Mielenku Drawskim (gmina Drawsko Pomorskie), b) wyposażenie nieruchomości objętych zamówieniem w oznakowane pojemniki oraz worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające informację o sposobie korzystania z nich, c) wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w pojemniki/kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych, d) odbiór dwa razy w roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w ramach tzw. wystawki według Harmonogramu odbioru odpadów, uzgodnionego z Zamawiającym, e) opracowanie stałego Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, f) prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem umowy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Nr: 05 8577 0005 0000 2091 2000 0010 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, a kopię dołączyć do oferty. W treści wadium składanego w formie innej, niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 1 musi być wystawione na Gminę Ostrowice. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Ostrowice; - zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi na rzecz właścicieli nieruchomości polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy - o łącznej masie co najmniej 500,00 Mg. Wykonawcy przedstawią wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2a do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej: dwóch pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. - Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - nie określa się. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ dokumentów złożonych w ofercie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - nie określa się.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: - Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującą ochronę szkód w mieniu lub osobie wyrządzonych przez Wykonawcę i powstałych w związku z realizacją przedmiotowych usług, na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł). W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ dokumentów złożonych w ofercie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi na rzecz właścicieli nieruchomości polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy - o łącznej masie co najmniej 500,00 Mg. Wykonawcy przedstawią wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2a do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów;;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6 (pokój nr 14).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

 

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2015-12-02)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-12-02 17:50:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-12-22 11:28:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki