Przetarg nieograniczony: Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218, 19 zł

Ostrowice: Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218, 19 zł
Numer ogłoszenia: 344586 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218, 19 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1 usługa całościowa bądź usługi dzielone na poszczególne umowy przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218,19 zł, wynikających z niżej wymienionych umów: a)Porozumienie nr MWT/300/2014 z dnia 31.12.2014r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 02.01.2015 r.- kwota ogólna 317 628,08 zł, b)Porozumienie nr MWT/301/2014 z dnia 31.12.2014r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 02.01.2015 r.- kwota ogólna 7 306 950,81 zł, c)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/302/2014 z dnia 22.12.2014r.- kwota ogólna 755 767,58 zł, d)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/304/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 438 474,80 zł, e)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/305/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 537 478,99 zł, f)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/306/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 626 060,32 zł, g)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/307/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 5 282 485,57 zł, h)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/308/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 7 094 666,04 zł, i)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/26/2015 z dnia 30.03.2015 r. - kwota ogólna 435 451,00 zł, j)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/34/2015 z dnia 28.04.2015 r. - kwota ogólna 439 875,00 zł, k)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/49/2015 z dnia 30.06.2015 r. - kwota ogólna 306 100,00 zł, l)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/49/2015 z dnia 30.06.2015 r. - kwota ogólna 305 280,00 zł, ŁĄCZNIE: 23 846 218,19 zł, na dzień przewidywanego przejęcia zobowiązań, tj. 30 grudnia 2015 r..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na udzieleniu kredytu lub pożyczki na kwotę co najmniej 800 000,00 zł przy całościowej usłudze i 300 000,00 zł przy częściowej lub 1 usługę polegającą na przejęciu zobowiązań na kwotę co najmniej 800 000,00 zł przy całościowej usłudze i 300 000,00 zł przy usłudze częściowej w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,określonych w art.22 ust.1 ustawy(załącznik nr 4 do SIWZ); Zamawiający wymaga również złożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: a) wypełnionego formularza ofertowego (załącznik 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy wraz z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem; b) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; c) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 3 do SIWZ); d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin gotowości do przejęcia zobowiązań - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: a) zmniejszenia kwoty zobowiązania (w przypadku, gdy kwota przejętych zobowiązań będzie niższa niż 23 846 218,19 zł, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na 5 dni przed terminem przejęcia zobowiązań) b) okresu obowiązywania umowy (w przypadku uzasadnionej ekonomicznie potrzeby skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązania). Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy, c) harmonogramu spłat (w przypadku uzasadnionej ekonomicznie potrzeby skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązania).Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy, d) obniżenia ceny np. wskutek zmniejszenia kwoty zobowiązania. e) możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. f) Możliwość przesunięcia terminu przejęcia zobowiązań Zamawiającego z dnia 30.12.2015 roku na późniejszy - w przypadku gdy przejęcie zobowiązań w wyznaczonej dacie nie będzie możliwe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice 78 -506 Ostrowice pokój nr 2(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania :

 

Wytworzył:
(2015-12-16)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-12-16 11:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-12-31 09:27:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki