Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych 


Za sprawy organizacyjne i kadrowe odpowiada: Jolanta Kurkowska-Kruczek

Tel: (094) 36 15 226
Fax: (094) 36 15 227

Stanowisko ds. organizacyjnych podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.

Do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy:

1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek
    organizacyjnych,
2. prowadzenie ewidencji spotkań wójta z pracownikami oraz organizowanych
    szkoleń pracowników,
3. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa
    i higieny pracy,
4. prowadzenie spraw dotyczących zgłaszanych skarg i wniosków obywateli oraz
    postulatów i wniosków radnych,
5. prowadzenie zbioru aktów prawnych zawartych w Dziennikach Ustaw
    i Monitorach Polskich oraz udostępnianie ich do wglądu obywatelom,
6. prowadzenie ewidencji przepisów prawnych zawartych w Dziennikach Ustaw
    i Monitorach oraz przekazywanie ich do realizacji na poszczególne stanowiska
    pracy,
7. sporządzanie zeznań świadków w sprawach zatrudnienia,
8. współdziałanie w zakresie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
9. prowadzenie spraw urlopowych pracowników, spraw ewidencji dyscypliny czasu
     pracy w Urzędzie oraz spraw rentowych i emerytalnch pracowników,
10. prowadzenie rocznej ewidencji uchwał Rady Gminy,
11. analizowanie publikacji prasowych dotyczących gminy oraz działalności władz
       i podejmowanie działań zwiazanych z reagowaniem na krytykę prasową
12. organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
13. czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,
14. aktualizowanie informacji dla interesantów,
15. gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
16. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
17. prowadzenie kancelarii Urzędu, biblioteki urzędowej, łącznicy telefonicznej
      i teleksowej,
18. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przepisami instrukcji
       kancelaryjnej i przepisami dotyczącymi archiwum,
19. organizowanie i zapewnianie ochrony budynku Urzędu, zwłaszcza po
      godzinach pracy,
20. zapewnianie wykonania tablic urzędowych i informacyjnych oraz pieczęci,
21. nadzorowanie wykonywanych zadań pracowników obsługi.
Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:04:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-07-20 10:39:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki