Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Jowita Ferenc
Tel: (094) 36 15 296
Fax: (094) 36 15 227

Kierownik USC podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu:

1. W zakresie prowadzenia USC

a/ rejestracji urodzin, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan 
    cywilny osób,
b/ sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
c/ sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d/ wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporzadzonego za granicą do prowadzonych ksiag
e/ przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnegoi akt zbiorowych oraz prowadzenie
    archiwum akt stanu cywilnego i przekazywanie do Archiwum Państwowego
    ksiąg 100-letnich,
f/  przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych
    oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
g/ organizowania uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,
h/ rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zmiany
    imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imienia i nazwiska,
i/  wywieszanie w Urzędzie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce
    pobytu nie jest znane.

2. w zakresie spraw obywatelskich:

a/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie
    niezbędnej dokumentacji w tym zakresie
b/ prowadzenia ewidencji ludności,
c/ przygotowywania i przeprowadzania rejestracji przedpoborowych,
d/ przygotowywania i przeprowadzania poboru do wojska, w tym orzekania, że poborowy
    któremu doręczono kartę powołania i żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową
    posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz ustalenie świadczeń
    pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
e/ udzielania pomocy i informacji organom wojskowym, policji, sądom,
    prokuraturze z zastosowaniem ustaw o informacjach niejawnych i ochronie
    danych osobowych,
f/  prowadzenia spraw związanych z wyborami, referendami, w zakresie
    przygotowywania spisów wyborców tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców,
    przesyłanie meldunków do Krajowego biur Wyborczego Delegatura w Koszalinie
    o ilosci uprawnionych do głosowania, przyjmowanie wnioskówo dopisanie do
    rejestru stałego wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania
    i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania i wydawanie spisu wyborców
    komisjom wyborczym,
g/ prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń ostatniej woli
    w trybie art. 951 Kodeksu Cywilnego,

3. w zakresie prowadzenia kancelarii tajnej:
a/ prowadzenie kancelarii tajnej,
b/ przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, wysyłanie dokumentów zawierających
    informacje niejawne, oznaczonych klauzulami "poufne" i "zastrzeżone", według zasad
    określonych w obowiązujących przepisach,
c/ udostępnianie lub wydawanie dokumentów, o których mowa w ppkt. osobom posiadającym
    stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
 
4. w zakresie spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego:
a/ przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń publicznych,
b/ przygotowywanie decyzji o zakazie lub rozwiazaniu zgromadzenia w przypadku naruszenia
    art. 8 lub art. 12 ustawy o organizacji zbiórek publicznych,
c/ przygotowanie pozwoleń na organizację zbiórki lub cofniecie  zezwolenia w przypadku
    przeprowadzenia jej niezgodnie z przepisami prawa,
d/ nadzór nad terminowym sporządzaniem sprawozdania przez organizatorów zbiórki,
e/ wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
f/  wskazywanie opiekuna społecznego,
g/ realizacja zadań Gminy w zakresie pomocy repatriantom i cudzoziemcom.
 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-19 11:20:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki