Przetarg nieograniczony: Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218, 19 zł

Ostrowice: Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218, 19 zł
Numer ogłoszenia: 318610 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218, 19 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1 usługa całościowa bądź usługi dzielone na poszczególne umowy przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23 846 218,19 zł, wynikających z niżej wymienionych umów: a)Porozumienie nr MWT/300/2014 z dnia 31.12.2014r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 02.01.2015 r.- kwota ogólna 317 628,08 zł, b)Porozumienie nr MWT/301/2014 z dnia 31.12.2014r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 02.01.2015 r.- kwota ogólna 7 306 950,81 zł, c)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/302/2014 z dnia 22.12.2014r.- kwota ogólna 755 767,58 zł, d)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/304/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 438 474,80 zł, e)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/305/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 537 478,99 zł, f)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/306/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 626 060,32 zł, g)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/307/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 5 282 485,57 zł, h)Ugoda Cywilnoprawna nr MWT/308/2014 z dnia 31.12.2014r.- kwota ogólna 7 094 666,04 zł, i)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/26/2015 z dnia 30.03.2015 r. - kwota ogólna 435 451,00 zł, j)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/34/2015 z dnia 28.04.2015 r. - kwota ogólna 439 875,00 zł, k)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/49/2015 z dnia 30.06.2015 r. - kwota ogólna 306 100,00 zł, l)Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/49/2015 z dnia 30.06.2015 r. - kwota ogólna 305 280,00 zł, ŁĄCZNIE: 23 846 218,19 zł, na dzień przewidywanego przejęcia zobowiązań, tj.30 grudnia 2015 r..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na udzieleniu kredytu lub pożyczki na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł przy całościowej usłudze i 400 000,00 zł przy częściowej lub 1 usługę polegającą na przejęciu zobowiązań na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł przy całościowej usłudze i 400 000,00 zł przy usłudze częściowej w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. Z 2014 poz. 121 ze zm.)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określonych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik 4 do SIWZ); Zamawiający wymaga również złożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: a) wypełnionego formularza ofertowego (załącznik 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy wraz z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem; b) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; c) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 3 do SIWZ); d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin gotowości do przejęcia zobowiązań - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: a) zmniejszenia kwoty zobowiązania (w przypadku, gdy kwota przejętych zobowiązań będzie niższa niż 23 846 218,19 zł, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na 5 dni przed terminem przejęcia zobowiązań) b) okresu obowiązywania umowy (w przypadku uzasadnionej ekonomicznie potrzeby skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązania).Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy, c) harmonogramu spłat (w przypadku uzasadnionej ekonomicznie potrzeby skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązania).Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy, d) obniżenia ceny np. wskutek zmniejszenia kwoty zobowiązania. e) możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. f) Możliwość przesunięcia terminu przejęcia zobowiązań Zamawiającego z dnia 30 grudnia 2015 roku na późniejszy - w przypadku gdy przejęcie zobowiązań w wyznaczonej dacie nie będzie możliwe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice 78-506 Ostrowice pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Wytworzył:
(2015-11-25)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-11-25 11:51:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-12-30 09:01:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki