Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Aby wziąć udział w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy:

  1. 1.      Zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych komitetów, które mają zarejestrowaną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w danym okręgu wyborczym.

Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej –

http://parlament2015.pkw.gov.pl/komitety

  1. 2.      Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).
  2. 3.      Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.
  3. 4.      Zgłoszenie kandydatów następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
  4. 5.      W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  5. 6.      Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu:

a) do 2000 mieszkańców to 6 do 8 osób,

b) od 2001 do 3000 mieszkańców to 8 do 10 osób;

Osoby te powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że:

1) przepisy prawa wyborczego nie określają sposobu rekrutacji przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz sposobu informowania przez komitety o prowadzonym naborze; 

2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, gdyż w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;

3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających zgłoszenie kandydata na senatora lub posła;

4) przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i w konsekwencji otrzymania przez te osoby zryczałtowanej diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w tym także w zamian za zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydata na senatora lub posła.

5) Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Dlatego też, Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydawania opinii i podejmowania działań w przypadkach, o których mowa powyżej. Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem kodeksu karnego. Jednakże ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

  • ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW W GMINIE OSTROWICE W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015. { do pobrania }
Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-09-14 10:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-09-14 10:21:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki