DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY OSTROWICE DO SZKÓŁ w roku 2015

Ostrowice: DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY OSTROWICE DO SZKÓŁ
w roku 2015

Numer ogłoszenia: 407982 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY OSTROWICE DO SZKÓŁ w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie uczniów z terenu Gminy Ostrowice do szkół w terminie od 02.01 do 31.12.2015 r. Wymagane jest: 1) zapewnienie bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym podstawienie zastępczego autobusu w razie awarii oraz posiadanie, co najmniej 2 autobusów rezerwowych, 2) autobusy muszą mieć niezbędną ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczniów korzystających z dojazdów, za okazaniem biletu szkolnego na dany kurs, 3) kierowcy autobusu winni mieć identyfikator oraz telefon komórkowy (w czasie każdego kursu), 4) należy dostosować godziny dowożenia dzieci do godzin lekcyjnych,5) dostosowanie rozkładu jazdy do godzin rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach (uzgodnienie z dyrektorami szkół na każdy rok szkolny), 6) możliwość łączenia tras przewozu uczniów, np. przewóz uczniów do Dołgiego przez Jelenino, 7) dostosowanie kursu porannego do Zespołu Szkól w Ostrowicach (szczególnie z miejscowości Toporzyk i Gawroniec), tak aby uczniowie przyjeżdżali do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.45. Szacunkowa ilość dowożonych dzieci do szkół na szczegółowych trasach:(02.01-30.06.2015 r./01.09-31.12.2015 r.): Borne - Ostrowice 23/22, Dobrosław - Ostrowice 3/4, Jelenino - Ostrowice 24/23, Dołgie - Ostrowice 7/7, Siecino - Ostrowice 5/10, Gawroniec - Ostrowice 9/8, Toporzyk - Ostrowice 11/10, Cieszyno - Ostrowice 2/2, Drawsko Pom. - Ostrowice 1/0, Zarańsko - Ostrowice 2/2, Grzybno - Ostrowice 1/1, Szczycienko - Ostrowice 1/1, Drzeńsko - Ostrowice 0/1, Bolegorzyn - Nowe Worowo 31/35, Cieminko - Nowe Worowo 7/9, Smołdzęcino - Nowe Worowo 5/4, Chlebowo - Nowe Worowo 19/19, Stare Worowo - Nowe Worowo 18/16, Płocie - Nowe Worowo 6/5, Nowe Worowo Kolonia - Nowe Worowo 3/4.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedstawia licencję na wykonywanie transportu osobowego. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winni spełniać wszyscy Wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na przewozie uczniów do szkół wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać, co najmniej jeden z podmiotów
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy przedstawiają wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego, jakim dysponują, zgodny z wykazem taboru do licencji - dopuszczonego do ruchu drogowego z określeniem partnerów technicznych i informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz dołączy aktualny wykaz taboru do licencji na wykonywanie transportu osobowego (załącznik nr 4 do SIWZ). Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać, co najmniej jeden z podmiotów
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku dla oferty nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 5 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującą ochronę szkody w mieniu lub osobie, wyrządzone przez Wykonawcę i powstałe w związku z realizacją przedmiotowych usług na kwotę nie mniejsza niż 300 000 zł. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać, co najmniej jeden z podmiotów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, b) Wykaz podwykonawców (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z ich udziałem) - załącznik nr 3 do SIWZ, c) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, d) W przypadku składania ofert przez konsorcjum do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice 6, 78 - 506 Ostrowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice 6 (Sekretariat), 78 - 506 Ostrowice..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania: 

 

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2014-12-12)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-12-12 12:03:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2014-12-12 12:06:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki