Ogłoszenie o zamówieniu

Ostrowice: Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej)
Numer ogłoszenia: 210229 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Zamówienie obejmuje dostosowanie i doposażenie placówki w Nowym Worowie i Ostrowicach zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dostosowanie i doposażenie placówki w Nowym Worowie: część I: dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizacja toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, część II: meble i wyposażenie, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, część III: komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (modernizacja ciągu ewakuacyjnego), zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy, część IV: zakup sprzętu ICT, zakup sprzętu audiowizualnego, zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki. Dostosowanie i doposażenie placówki w Ostrowicach: część II: meble i wyposażenie, zakup i montaż rolet okiennych, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, część III: komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, część IV: sprzęt ITC, zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem, zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 30.00.00.00-9, 32.00.00.00-3, 35.00.00.00-4, 30.20.00.00-1, 44.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, pokój nr 14 - w dniach i godzinach pracy urzędu, www.ostrowice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78 - 506 Ostrowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 27.10.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt ROZWIJAMY USŁUGI EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLACH jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostosowanie toalet oraz zakup wyposażenia do utrzymania czystości.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizacja toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.40.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Meble i wyposażenie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup mebli i wyposażenia, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (modernizacja ciągu ewakuacyjnego, apteczka, kamizelki odblaskowe, czapki), zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup sprzętu ITC.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu ITC, zakup sprzętu audiowizualnego, zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Numer ogłoszenia: 212231 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 210229 - 2014 data 06.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, fax. 94 3615227.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.10.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78 - 506 Ostrowice.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78 - 506 Ostrowice.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5.
 • W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 27.10.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 28.11.2014.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.Cz.1.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.Cz.2.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.Cz.3.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.Cz.4.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.10.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.

Pliki do pobrania:


Wytworzył:
Joanna Okoń
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-10-06 11:36:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2014-10-23 14:10:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki