Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz księgowości podatkowejTel: (094) 36 15 252
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: e.malocha@ostrowice.pl


Do zadań stanowiska pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz księgowości podatkowej należy:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody,
2) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami,
3) tworzenie i prowadzenie bazy danych o właścicielach nieruchomości na terenie gminy Ostrowice oraz bieżący nadzór nad wprowadzeniem zmian w systemie informatycznym,
4) realizacja i aktualizacja zadań oraz współpraca z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie,
5) nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą,
6) przeprowadzenie stosownych kontroli związanyc z gospodarką odpadami oraz sporządzanie protokołów z kontroli, przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie  gospodarki odpadami wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
8) koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy Ostrowice,
9) prowadzenie akcji edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami
10) w zakresie  windykacji i księgowości: księgowanie dochodów z tytułu sprzedaży wody i odporwadzania ścieków, wystawianie upomnień z tytułu zaległosci i nieterminowych wpłat.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-19 11:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-02-07 10:40:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki