Wniosek

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
z terenu
 Gminy Ostrowice

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, póz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrowice od dnia 1 stycznia 2012 r. tworzy i prowadzi Wójt Gminy Ostrowice. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrowice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt  Gminy na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

·         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·         numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

·         numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

·         określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

·         oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 Opłaty skarbowe: 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami), płatne na rachunek Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Połczyn – Zdrój, nr rachunku: 05857700050000209120000010.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ostrowice, 78 – 506 Ostrowice 6, pok. nr 14.

 

Odwołania :

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice.

Uwaga:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 póz. 2008 ze zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ostrowice mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej
w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Do pobrania:


 

Wytworzył:
Joanna Okoń
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-02-08 09:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-02-08 13:40:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki