Strażnik Gminny

Stanowisko Strażnika Gminnego pełni Jarosław Waszczyk

tel. 94 3615229
fax. 94 3615227
kom.0 662023095
e-mail: sg@ostrowice.pl

Do zadań strażnika Straży Gminnej należy w szczególności:

1)      realizowanie zadań przewidzianych przepisami ustawy o strażach gminnych,     innymi ustawami oraz przepisami prawa miejscowego,

2)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

3)      kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości
w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno - porządkowego, a w tym:

a)      wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów    stałych i płynnych oraz tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości,

b)      posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,

c)      usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,

d)      oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

e)      kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,

f)        kontrola utrzymania czystości, porządku i przestrzegania prawa na drogach publicznych,

g)      kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

h)      kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu i kontrola zasad sprzedaży napojów alkoholowych,

4)      ujawnianie wykroczeń i przekazywanie informacji organom ścigania,

5)      zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia   albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem,

6)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

7)      współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

8)      współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy poprzez asystowanie przy czynnościach służbowych pracownikom administracji samorządowej
w uzasadnionych przypadkach,

9)      podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków mieszkańców.

 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2010-05-18 12:45:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2010-05-18 13:53:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki