Zezwolenie na reklame na gruncie

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie  pasa  drogowego  z  tytułu  
     umieszczenia na nim reklamy.
2. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami.
3. Pozwolenie na  budowę,  jeżeli reklama  ma  być wolnostojąca, trwale związana
    z gruntem.
4. Potwierdzenie dokonania wpłaty.

Opłaty :
1.   Opłata skarbowa za wniosek – 5 zł. (na podst. art. 1 ust. 1  pkt. 1  lit.  a  ustawy
       z dnia 9  września  2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
2.   Opłata  skarbowa  za załącznik 0,50 zł. (na podst. art. 1 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy
       z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
3.   Opłata stała za wydanie decyzji – 76,00 zł. w znakach opłaty skarbowej.
4.   Opłata  za  każdy  dzień  zajęcia  pasa   drogowego   drogi   gminnej   z   tytułu 
       umieszczenia reklamy wynosi 0,60 zł. na 1 m2 powierzchni reklamy.

Podstawa : art.40 ust.1-7 oraz art.  47 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 71, poz. 838 oraz art.10 pkt. 1 do  4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice :
                       Nr: 85770005 - 2091 - 360 - 11
                     Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój
 
Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji
pok. Nr 4
tel. 094/ 36 15 226  wew. 118 

Podstawa prawna :
-  ustawa z dnia 14  czerwca  1960r.  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego
   (t.j. Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
-  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z  2000r  Nr  86
   poz. 958),
-  Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   24   stycznia  1986r.   w    sprawie  
   wykonania   niektórych  przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r
   Nr 6 poz. 33),
-  ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 106).
Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-05-20 12:50:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2003-08-28 08:35:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki