Stanowisko pracy ds. drogownictwa i bezrobocia

 


 

 

Stanowisko pracy ds. drogownictwa i bezrobocia


Za sprawy związane z drogownictwem i bezrobociem odpowiada: Ewa Krywulko

Tel:  (094) 36 15 494
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: e.krywulko@ostrowice.pl

Stanowisko pracy ds. drogownictwa i bezrobocia podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań stanowiska pracy ds. drogownictwa i bezrobocia należy:

 1) wydawanie opinii w spawie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych,
 2) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 3) zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych,
 4) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
 5) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu
     poprzedniego w razie jego naruszenia,
 6) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych
     obiektów,
 7) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej
      i naliczanie opłat zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 8) wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, odbiór
      terenu po zakończeniu robót, egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego
      do stanu poprzedniego, 
  9) ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy,
       modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej, a w przypadku gdy droga
       zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki nie ustaliły
       tego udziału w drodze porozumienia,
10) prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w ramach prac
       interwencyjnych i robót publicznych,
11) koordynowanie prowadzonych przez Urząd prac interwencyjnych i robót
       publicznych i praco społecznie - użytecznych
12) prowadzenie spraw z zakresu lokalnego rynku pracy, a w szczególności
       dotyczących: 
        a) badania poziomu stanu bezrobocia i zatrudnienia w Gminie,
        b) współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie udzielania
             informacji,
        c) analizy przyczyn wzrostu bezrobocia lub jego spadku,
        d) analizy nakładów przeznaczonych na walkę z bezrobociem,
        e) analizy możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.
13) podejmowanie działań w celu pozyskiwania funduszy z zewnątrz
       na realizację zadań Gminy z zakresu zajmowanego stanowiska.
 
Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:40:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-19 11:22:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki