Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej.

Za sprawy związane z obsługą Rady Gminy  i działalnością gospodarczą odpowiada:
Kamila Waszczyk

Tel: (094) 36 15 489
Fax: (094)36 15 227
e-mail: k.waszczyk@ostrowice.pl


Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  i działalności gospodarczej podlega Sekretarzowi Gminy.

Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej należy:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Rady  Gminy i jej komisji, 
 2. prowadzenie dokumentacji z odbytych posiedzeń, 
 3. zapewnienie warunków do przeprowadzenia sesji i posiedzeń, 
 4. udział w opracowywaniu projektów uchwał, 
 5. opracowywanie materiałów z obrad, uchwał i opinii oraz przekazywanie ich właściwym jednostkom, 
 6. prowadzenie rejestru uchwał oraz rejestru postulatów i wniosków zgłaszanych przez radnych i przekazywanie ich do realizacji właściwym jednostkom, oraz przestrzeganie prawidłowości i terminowości   realizacji wniosków komisji, 
 7. przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Rady Gminy,
 8. przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych,
 9. przygotowywanie dokumentów do archiwum,
 10. prowadzenie spraw związanych z działalnością  jednostek  pomocniczych Gminy,
 11. wykonywanie  zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego i samorządu mieszkańców wsi oraz referendum

 12. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów ławników do sądu oraz członków kolegium ds. wykroczeń,

 13. prowadzenie ewidencji działalności gospodarzczej,

 • dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarcze, prowadzenie rejestru
 • wydawania zaświadczeń o dokonanym wpisie lub jego zmianie oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisu lub wykresleniu wpisu z ewidencji podmiotów,
 • udzielanie pomocy zainteresowanym podmiotom w zakresie rejestracji, a także udzielanie pomocy w sprawach formalnych związanych ze zgłoszeniem podmiotu w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego "NIP" oraz numeru "REGON",
 • udzielanie informacji o podmiocie z zachowaniem przepisów wynikajacych z ustawy o ochronie danych osobowych

14. prowadzenie spraw z zakresu zdrowia,

 • tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • przeprowadzanie analizy i oceny potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany oraz promocja zdrowia i profilaktyka, mająca na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu,
 • opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
 • przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych.

15. przeprowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sportu

 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach liczby punktów sprzedaży ustalonej dla Gminy,
 • wydawanie decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia,
 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
 • organizacja imprez sportowych
 • opracowywanie wniosków o dofinasowanie z zakresu sportu.

 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:37:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-19 11:22:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki