Stanowisko ds. oświaty, kultury i odpadów komunalnych

 


 

Stanowisko ds. oświaty, kultury i odpadów komunalnych.


Za sprawy związane z oświatą, kulturą i odpadami komunalnymi odpowiada:
Joanna Okoń

Tel: (094) 36 15 495
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: edukacja@ostrowice.pl

Stanowisko ds. oświaty, kultury i odpadów komunalnych podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań stanowiska pracy ds. oświaty, kultury i odpadów komunalnych należy:

1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy z zakresu oświaty, a w szczególności: 
      a) tworzenia, prowadzenia i likwidacji szkół, 
      b) ustalania, w porozumieniu z kuratorem oświaty, planu sieci szkół oraz granic 
           ich obwodów,
      c) koordynacji transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół,
      d) organizowania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,
      e) współpracy z nadzorem pedagogicznym i radami pedagogicznymi,
       f) współpracy z branżowymi związkami zawodowymi szkół,
2) koordynowanie działalności kulturalnej w zakresie: 
    a) programowania i planowania działalności kulturalnej i udzielanie pomocy
         instytucjom i organizacjom z terenu Gminy,
    b) nadzorowanie organizacji i przebiegu imprez wiodących na terenie Gminy,
    c) popieranie amatorskiej działalności artystycznej i sztuki ludowej,
    d) wyrażanie zgody na termin i miejsce występów artystycznych i rozrywkowych  
       oraz dyskoteki na terenie gminy Ostrowice,
3) sprawowanie nadzoru nad placówkami upowszechniania kultury, bibliotekami i świetlicami, 
    a)  uzgodnienia w zakresie wynajmu świetlic,
    b) podejmowanie działań w zakresie doposażania świetlic
    c) prowadzenie rejestru instytucji kultury
4) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pomocowych z zewnątrz na realizację
     zadań z zakresu dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy.
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami,
     a) ochrona środowiska z zakresu odpadów komunalnych,
     b) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
     c) prowadzenie działań zmierzających do usuwania nieprawidłowości z zakresu
         utrzymania porządku i czystości na posesjach, 
     d) wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców na odbiór odpadów komunalnych
     e) współpraca na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w zakresie
         uzgodnień dotyczacych planów gospodarki odpadami i planów ochrony środowiska
     f) podejmowanie działań w kierunku likwidacji nielegalnych wysypisk
    g) inspirowanie i organizacja działań proekologicznych,
    h) prowadzenie ewidencji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do atmosfery
     i) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu odpadów komunalnych
     j) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pomocowych z zewnątrz
        na realizację zadań Gminy  z zakresu odpadów komunalnych.
6) prowadzenie spraw z zakresu wspódziałania z organiami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
     a) sporzadzanie co miesięcznych sprawozdań z nadzoru nad osobami wykonujacymi karę,
     b) tworzenie frontu prac dla osób mających orzeczoną karę,
     c) nadzorowanie wykonywanej kary we współpracy z jednostkami podległymi
         oraz z Sołtysami,
     d) tworzenie rocznego harmonogramu prac dla osób mających orzeczoną karę,
7) przygotowanie postępowania przetargowego zwiazanego z udzielaniem zamówień publicznych
     zgodnie z ustawą o Zamówieniach publicznychz zakresu zajmowanego stanowiska
     oraz sporządzania sprawozdawczości zwiazanej z udzielaniem zamówień publicznych. 
Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-19 11:21:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki