Kierownictwo urzędu - Skarbnik

 

Skarbnik


Funkcję Skarbnika sprawuje Anna Sybidło

Tel: (094) 36 15 491
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: skarbnik@ostrowice.pl

Do zakresu zadań skarbnika należy:

1.  Przygotowywanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu,
2.  Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy,
3.  Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
4.  Przygotowanie układu wykonawczego budżetu gminy w szczegółowości określonej
     w ustawie  o finansach publicznych
5.  Przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych i poleceń dotyczących
     opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu
     budżetowego,
6.  Dokonywanie bieżącej analizy wykonania budżetu i informowanie wójta
     o wykonaniu budżetu,
7.  Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji
     finansowej,
8.  kontrasygnata czynności prawnych powodujących zobowiazania pienieżne
9.  opracowanie procedur kontroli finansowej i projektów wewnetrznych przepisów
     dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli  dokumentów finansowych
10. współpraca z innymi kierownikamii pracownikami z samodzielnych stanowisk 
     w zakresie  opracowywania projektów programów  gospodarczych gminy, wieloletnich
      programów inwestycyjnych i planów rozwoju lokalnego,
11. realizacja zadań gminy wynikającychz ustawy o działalności pozytku publicznego
       i o wolontariacie
12. sprawowanie nadzoru i kontrola Referatu Finansowego oraz podległych jednostek
       pod względem prawidłowości gospodarowania zasobami Gminy.

 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 09:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-07-04 11:13:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki