Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

 


 

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie odpisu /skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu/  lub zaświadczenia z aktu stanu cywilnego.


Opłaty

  • za odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za odpis zupełny - 33,00 zł,
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł,
  • za inne zaświadczenia – 26,00 zł
Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty.


Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296


Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku.
Wydanie odpisu.


Termin załatwienia

Do 7 dni.


Uwagi

  1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
  2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
  3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.


Podstawa prawna

  1. art. 79-83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006r r. Nr 225 poz. 1635)

 

Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 09:31:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 09:55:04)