Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa 


Wymagane wnioski

Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

Wymagane załączniki

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają odpisy skrócone aktu stanu cywilnego, o ile nie zostały sporządzone w USC Ostrowice

 1. W przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
 2. W przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 3. W przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
 4. W przypadku unieważnienia małżeństwa:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa.
 5. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC w kraju, za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.
 6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

  Znaki opłaty skarbowej:
  a. 5 zł – za podanie,
  b. 0,50 zł – za każdy załącznik do podania,
  c. 38 zł – za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296

 

Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie podania.
  2. Złożenie pisemnego zapewnienia o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wraz z wymaganymi dokumentami.
  3. Wydanie zaświadczenia

TERMIN ODPOWIEDZI:

Bez zbędnej zwłoki.

UWAGI:

 1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
 2. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.
 3. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 71 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

 

 

 
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-05 11:59:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-05 12:01:03)