☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja XXXV z dnia 20 grudnia 2018 r.

 1. Uchwała Nr XXXV/168/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
 2. Uchwała Nr XXXV/169/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał podjętych przez Radę Gminy Ostrowice w latach 2003 - 2018;
 3. Uchwała Nr XXXV/170/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Ostrowicach;
 4. Uchwała Nr XXXV/171/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5. Uchwała Nr XXXV/172/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrowice;
 6. Uchwała Nr XXXV/173/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ostrowice;
 7. Uchwała Nr XXXV/174/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/39/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciele nieruchomości;
 8. Uchwała Nr XXXV/175/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/138/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
 9. Uchwała Nr XXXV/176/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/123/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. Uchwała Nr XXXV/177/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/127/17 Rady Gminy Ostrowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 11. Uchwała Nr XXXV/178/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/140/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. Uchwała Nr XXXV/179/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/168/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 13. Uchwała Nr XXXV/180/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrowice;
 14. Uchwała Nr XXXV/181/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/116/09 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowice;
 15. Uchwała Nr XXXV/182/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/91/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami i udzielania zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów szkolnych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowice;
 16. Uchwała Nr XXXV/183/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr  X/69/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowice;
 17. Uchwała Nr XXXV/184/18 RADY GMINY OSTROWICE z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/89/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkól niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-12-31 13:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-12-31 14:13:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 536