☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe

GKI. 271.12.2014.PW                                                                  

  Ostrowice, dnia  7 października   2014 r.

 

Zamówienie o  łącznej wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie  zapytania o cenę i  konkurencyjnego  wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: 

„Zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw  wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Ostrowicach”.

 

Cel postepowania: wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji
 i równego traktowania wykonawców.

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice

Tytuł projektu: „Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach”

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice  dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres:

1.      Zakup, dostawa i montaż urządzeń:

a)       Zjeżdżalnia z tunelem  - 1 szt.

b)       Zjeżdżalnia z drabinką -  1 szt.

c)       Bujak sprężynowy „Rower” - 1 szt.

d)       Bujak sprężynowy „Konik” -  1 szt.

e)       Karuzela krzyżowa -   szt.

f)        Tablica do malowania - 1 szt.

g)       Ławka   -  2 szt.

 

2.      Nawierzchnia bezpieczna z podkładem.

3.      Ogrodzenie z siatki placu zabaw wraz z furtką oraz ogrodzenie studzienki

 

Urządzenia zabawowe - ogólne dane techniczne:   wykonane z drewna sosnowego, z elementami stalowymi. Wypełnienie zabezpieczeń, oraz innych modułów: polietylen HDPE lub sklejka liściasta wodoodporna.  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub lazurą ochronną. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Krawędzie zaokrąglone, oszlifowane. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające urazom. Montaż urządzeń zgodnie z kartami produktów    z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa dla placów zabaw (EN 1176).

 

Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych urządzeń zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przykładowe rysunki poglądowe urządzeń zabawowych: zawiera załącznik nr 2 od lit. a do lit.h.

Montaż urządzeń: Zamawiający wymaga montażu urządzeń zgodnie z normą bezpieczeństwa EN-1776, co oznacza obowiązek wykonania  przez wykonawcę pod urządzeniami zabawowymi bezpiecznej nawierzchni (piaskowej). Zapewnienie materiału do wykonania nawierzchni  (piasek) spoczywa na Wykonawcy. Wielkość i grubość nawierzchni – zgodna z minimalnymi wymaganiami normy bezpieczeństwa placu zabaw EN-1176.

Ogrodzenie placu zabaw : z siatki z drutu stalowego ocynkowanego o wysokości 1,0 m na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm o rozstawie 2,1 m osadzonych w stopach betonowych w gruncie wraz z furtką szer. 1,0 m.

Ogrodzenie studzienki kanalizacyjnej:  Należy wykonać ogrodzenie studzienki kanalizacji sanitarnej 128,86/126,84. Ogrodzenie wykonać po kwadracie 1,00 x 1,00 z siatki o wysokości 1,0 m na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm.

Szczegółowe wielkości oraz rodzaj materiałów, które mają być użyte do wykonania ogrodzenia           i obejmuje przedmiar robót.

Przedmiar robót zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany opracować kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. 

Projekt zagospodarowania terenu zawiera załącznik nr 4. Montaż urządzeń musi się odbyć zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod urządzeniami spoczywa na Wykonawcy. Ogrodzenia placu zabaw               i studzienki  muszą być umiejscowione zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Miejsce realizacji operacji:

Nazwa obiektu i lokalizacja:  Działka  134/7;  obręb geodezyjny: Ostrowice;  Nr obrębu geodezyjnego:  0013. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 25 listopada 2014 r.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

2.      Oświadczenie o akceptacji  warunków realizacji zamówienia – Załącznik nr 6.

3.      Zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 7 .

4.      Karty techniczne produktów lub rysunki z opisem.

5.      Certyfikaty bezpieczeństwa na każde urządzenie (potwierdzenie zgodności urządzenia  z normą EN-1776)  - kopie.

6.      Kosztorys ofertowy.

7.      Wykaz wykonanych przedsięwzięć inwestycyjnych o podobnym zakresie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednego placu zabaw o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto
 z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa wykonania placu zabaw została wykonana należycie (referencje) - Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.

 

Dopuszcza się możliwość aby wykonawca powierzył część zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku w ofercie należy wskazać dane podwykonawcy oraz zakres robót, które podwykonawca będzie wykonywał.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Propozycja musi obejmować całość zamówienia zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego.

2. Oferowana  cena musi być wskazana brutto, podatek VAT oraz netto.

3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną  do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana podpisem osoby uprawnionej.

4.Na  kopercie należy umieścić dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz napis:

 

Zapytanie ofertowe prowadzone na zasadzie zapytania o cenę i  konkurencyjnego  wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn:

„Zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw   wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Ostrowicach”.

5.Ewentualne poprawki powinny być czytelnie naniesione oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej i dokonane przed ostatecznym terminem złożenia ofert.

6.Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 

Informacje dotyczące postępowania:

Miejsce i termin złożenia ofert:  Oferty  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice
do dnia 15.10.2014 r., do godz. 14:00.

Propozycje dostarczone po wskazanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wymagana minimalna gwarancja na urządzenia zabawowe - 36 miesięcy.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów telefonicznie,  pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).  Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie  internetowej Zamawiającego:  www.ostrowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy nie wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego lub gdy zaoferowana cena przekroczy środki przeznaczone  przez  Zamawiającego  na wykonanie zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu: Przemysław Wiśniewski, Janina Myszkowska tel. 94 36 15 494, lub   e-mail:  p.wisniewski@ostrowice.pl; budownictwo@ostrowice.pl

 

Zapytanie ofertowe oraz wszystkie wymagane załączniki są dostępne w siedzibie Zamawiającego. oraz na podanych stronach internetowych.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (plik do pobrania )

 

 

                                                                                                                       

Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-10-08 14:06:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-05-29 12:17:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169