☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice.

DZG.271.1.2.2014.KW                                                                                     

  Ostrowice, 7 października  2014 r.

 

Zamówienie o łącznej wartość poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – postępowania nie obejmuje  obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone na zasadzie  konkurencyjnego  wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Urządzenie placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice”.

 

Cel postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice

Tytuł projektu: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice”

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach: działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja w zakresie małych projektów.

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres:

1.Zakup, dostawa i montaż urządzeń:

a)       wieża – 1 szt.

b)      zjeżdżalnia – 1 szt.

c)       karuzela krzyżowa– 1 szt.

d)      huśtawka ważka na sprężynie – 1 szt.

e)      bujak sprężynowy – 1 szt.

f)        huśtawka podwójna z dodatkowym zawiesiem kubełkowym – 1 szt.

g)       huśtawka ważka na podstawie metalowej – 1 szt.  

h)       tablica do rysowania – 1 szt.

i)        kosz – 1 szt.

j)       ławka – 2 szt.

 

2.Ogrodzenie placu zabaw z furtką.

3.Dojście do placu zabaw z polbruku.

 

Urządzenia zabawowe - ogólne dane techniczne:   wykonane z drewna sosnowego, z elementami stalowymi. Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów: polietylen HDPE lub sklejka liściasta wodoodporna.  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub lazurą ochronną. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Krawędzie zaokrąglone, oszlifowane. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające urazom. Montaż urządzeń zgodnie z kartami produktów z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa dla placów zabaw (EN 1176).

 

Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych urządzeń zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przykładowe rysunki poglądowe urządzeń zabawowych: zawiera załącznik nr 2 od lit. a do lit. j.

Montaż urządzeń: Zamawiający wymaga montażu urządzeń zgodnie z normą bezpieczeństwa EN-1776, co oznacza obowiązek wykonania  przez wykonawcę pod urządzeniami zabawowymi bezpiecznej nawierzchni (piaskowej). Zapewnienie materiału do wykonania nawierzchni  (piach) spoczywa na Wykonawcy. Wielkość i grubość nawierzchni – zgodna z minimalnymi wymaganiami normy bezpieczeństwa placu zabaw EN-1176.

Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowane z furtką stalową z siatką ze słupkami stalowymi. Ogrodzenie umiejscowione zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dojście z polbruku obejmuje wykonanie koryta oraz rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, wykonanie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo –piaskowej.

Szczegółowe wielkości oraz rodzaj materiałów, które mają być użyte do wykonania ogrodzenia i dojścia z polbruku obejmuje przedmiar robót.

Przedmiar robót zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany opracować kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. 

Projekt zagospodarowania terenu zawiera załącznik nr 4. Montaż urządzeń musi się odbyć zgodnie
 z projektem zagospodarowania terenu z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod urządzeniami spoczywa na Wykonawcy. Dojście z polbruku i ogrodzenie muszą być umiejscowione zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Miejsce realizacji operacji:

Nazwa obiektu i lokalizacja:  Działka  35/41;  obręb geodezyjny: Przytoń;  Nr obrębu geodezyjnego:  0007. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2014 r.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

2.      Oświadczenie o akceptacji  warunków realizacji zamówienia – Załącznik nr 6.

3.      Parafowany projekt umowy - Załącznik nr 7 .

4.      Karty techniczne produktów lub rysunki z opisem.

5.      Certyfikaty bezpieczeństwa na każde urządzenie (potwierdzenie zgodności urządzenia z normą EN-1776)  - kopie.

6.      Kosztorys ofertowy.

7.      Wykaz wykonanych przedsięwzięć inwestycyjnych o podobnym zakresie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednego placu zabaw o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto
 z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa wykonania placu zabaw została wykonana należycie (referencje) - Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.

Dopuszcza się możliwość aby wykonawca powierzył część zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku w ofercie należy wskazać dane podwykonawcy oraz zakres robót, które podwykonawca będzie wykonywał.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

- Propozycja musi obejmować całość zamówienia zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego.

- Oferowana  cena musi być wskazana z podatkiem VAT oraz netto.

- Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana podpisem osoby uprawnionej.

- Na kopercie należy umieścić dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz napis:

Oferta w konkurencyjnym wyborze  wykonawcy na realizację  przedsięwzięcia inwestycyjnego „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice”.

- Ewentualne poprawki powinny być czytelnie naniesione oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej i dokonane przed ostatecznym terminem złożenia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 

Informacje dotyczące postępowania:

Miejsce i termin złożenia ofert:  Oferty  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice do dnia 13.10.2014 r., do godz. 14:30.

Propozycje dostarczone po wskazanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wymagana minimalna gwarancja na urządzenia zabawowe - 36 miesięcy.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów telefonicznie,  pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).  Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie  internetowej Zamawiającego:  www.ostrowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy nie wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego lub gdy zaoferowana cena przekroczy środki przeznaczone  przez  Zamawiającego  na wykonanie zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu: Kamila Waszczyk tel. 943615489, lub 943615226  e-mail: k.waszczyk@ostrowice.pl.

Zapytanie ofertowe oraz wszystkie wymagane załączniki są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na podanych stronach internetowych.

Pliki do pobrania:

Wytworzył:
Kamila Waszczyk
(2014-09-18)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-09-18 10:27:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-05-29 12:18:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169