☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice

Ostrowice: Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).
Numer ogłoszenia: 183862 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Zamówienie obejmuje dostosowanie i doposażenie placówki w Nowym Worowie i Ostrowicach zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dostosowanie i doposażenie placówki w Nowym Worowie: dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż, Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż, Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, Meble i wyposażenie - zakup i montaż, Meble i wyposażenie - zakup i montaż, Zakup wyposażenia wypoczynkowego, Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, Zakup i montaż mebli wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek, Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek, Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć, Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć, Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (modernizacja ciągu ewakuacyjnego), Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy, Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego, Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, Zakup kserokopiarki. Dostosowanie i doposażenie placówki w Ostrowicach: Meble i wyposażenie - zakup i montaż, Zakup i montaż rolet okiennych, Zakup wyposażenia wypoczynkowego, Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek, Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek, 8. Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć, Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć, Sprzęt ITC, Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem, 13. Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego, 14. Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.30.00.00-5, 39.80.00.00-0, 30.20.00.00-1, 30.19.00.00-7, 32.30.00.00-6, 37.00.00.00-8, 35.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, pokój nr 14 - w dniach i godzinach pracy urzędu, www.ostrowice.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Ostrowice Ostrowice 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.06.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt ROZWIJAMY USŁUGI EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLACH jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej)...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy

2. Załącznik nr 1a - formularz cenowy

3. Załącznik nr 2 - oświadczenie

4. Załącznik nr 2a - oświadczenie

5. Załącznik nr 3 - wzór umowy

6. Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7. SIWZ

8 Odpowiedzi do SIWZ z dnia 03.06.2014 r.

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2014-05-30)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-05-30 17:13:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 12:04:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169