☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrowice: Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, Gm. Ostrowice
Numer ogłoszenia: 43107 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, Gm. Ostrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, Gm. Ostrowice dz. nr 75, 74/3. 1) Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: I. Rozbiórka:- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych drzwi, - wykucie z muru kratek wentylacyjnych, - odbicie tynków cementowo-wapiennych, - zeskrobanie i zmycie farby ze ścian, - odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, - zerwanie posadzki z płyt pilśniowych, - zerwanie posadzki z desek drewnianych, - demontaż ustępu z miską fajansową, - transport gruzu i złomu. II. Dach: - impregnacja ogniochronna więźby dachowej, - wzmocnienie krokwi więźby dachowej, - ułożenie izolacji paroprzepuszczalnej z folii PCV, - przybicie łat i kontrłat, - montaż blachodachówki, - montaż obróbek blacharskich, - montaż rynien i rur spustowych, III. Roboty murowe: - wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych gr.12cm i 6cm, - uzupełnienie ścian cegłami, - przemurowanie kominów cegłą zwykłą i cegłą klinkierową, IV. Roboty tynkowe i glazura: - gładzie jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonane na ścianach, stropach i ościeżach, - tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III wykonywane na ścianach, - obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym poziomów kanalizacyjnych z rur PCV w wc, - licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podłoża w kuchni i w wc, - wykucie otworów w ścianach dla wykonania wentylacji, V. Stolarka drzwiowa i okienna: - montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych, - montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepłych pełnych, - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych, - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych szklonych w kuchni i w wc, - montaż okien z kształtowników PCV, - montaż parapetów z PCV, - montaż drzwi p.poż. w kotłowni, VI. Posadzki: - wykonanie posadzki cementowej, - wykonanie posadzki z płytek gresowych, - wykonanie posadzki z paneli na scenie, - wykonanie posadzki z płyt OSB, VII. Roboty malarskie: - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych z gruntowaniem, VIII. Instalacja kanalizacyjna: - montaż umywalek z postumentem w wc, - montaż ustępów typu kompakt w wc, - montaż zlewozmywaka jednokomorowego z blachy nierdzewnej w kuchni, - montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV o śr. 50mm na ścianie w kuchni i wc, - montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV o śr. 110mm na ścianie w wc, - montaż podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm w kuchni i wc, - montaż podejść odpływowych z PCV o śr. 110mm w wc, - montaż czyszczaka kanalizacyjnego z PCV o śr. 110mm w wc, IX. Instalacja wodociągowa: - wykonanie rurociągu z rur miedzianych śr. 16mm w kuchni, - wykonanie izolacji termicznej rur stalowych otulinami gr. 13mm, - wykonanie bruzd dla rurociągu wraz z ich zaprawieniem, - montaż zaworu czerpalnego w wc, - montaż baterii umywalkowych stojących w wc, - montaż baterii zlewozmywakowych stojących w kuchni, - montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody. X. Instalacja centralnego ogrzewania - montaż rur przyłącznych miedzianych o śr. 15mm do grzejników płytowych, - montaż rurociągów miedzianych o średnicy 15mm, 18mm, 22mm, 28mm, 32mm, - montaż grzejników stalowych jedno, dwupłytowych, - montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną oraz zaworów odcinających, XI. Kotłownia: - montaż pieca na paliwo stałe o mocy 15 kW, - montaż naczynia wzbiorczego typu otwartego o poj. 10 l, - zmiękczacza wody z multiblockiem, - montaż pomp, filtrów i zaworów. XII. Tablica rozdzielcza: - demontaż tablicy rozdzielczej, - montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem. XIII. Instalacje gniazd wtykowych i oświetleniowa: - układanie przewodów gniazd wtynkowych 3x2,5mm2, - układanie przewodów oświetlenia 3x1,5mm2, - układanie przewodu zasilającego bibliotekę 5x10mm2, - montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych, - montaż opraw żarowych w wc z czujnikiem ruchu, - montaż oprawy żarowej z czujnikiem ruchu nad wejściem głównym, XIV. Instalacja wyrównawcza. XV. Pomiary. XVI. Elewacja. - docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, - docieplenie ościeży okiennych styropianem gr.5cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, - malowanie elewacji farbą silikonową, - montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem głównym. 2). W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: - zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; - wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane; - dostarczenie przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych w celu akceptacji przez Zamawiającego kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na wbudowane materiały i urządzenia; - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego; - ewentualne zastosowane nazwy producentów własne w dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oznaczają lub równoważny. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne. Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie obiektu; - Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 3).Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Do oferty należy załączyć kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kosztorysy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte a wynikające z powyższych ustaleń po wcześniejszym ich uzgodnieniu z zamawiającym. Jeżeli występują rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy projektami wykonawczymi a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w projekcie wykonawczym. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową, obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającą rozmiar robót budowlanych i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.43.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając dowód jego wniesienie do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Nr: 47 8577 0005 0000 2091 2000 0030. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 - Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp i wykazu Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami należytego wykonania robót budowlanych.Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły spełnia/ nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca dysponuje przynajmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:- konstrukcyjno - budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Każda z ww. osób powinna posiadać co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); Ocena spełnienia warunku dokonaana będzie będzie w oparciu o złozone przez Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły spełnia /nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej 200 000,00 złotych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, b) kopię opłaconej polisy (wraz dowodem opłaty), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą, niż 200.000,00 zł w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły spełnia nie/ spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy pełnomocnictwo (w razie potrzeby) kosztorys ofertowy, wadium w oryginale (nie dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. b) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, c) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich wydania. b) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany. d) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę. e) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, f) nadzwyczajne i niesprzyjające warunki atmosferyczne. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a)zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. 3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp. 4) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 5) Zmiana podywkonawcy lub dalszego podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 10. 6) Dołączenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 10. 7) Zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób. 8) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl oraz http://ug.ostrowice.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRROW w ramach osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. projekt budowlany

3. przedmiar robót

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 5. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, gm. Ostrowice"

 

Ostrowice: Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, Gm. Ostrowice
Numer ogłoszenia: 74061 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43107 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, Gm. Ostrowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, Gm. Ostrowice dz. nr 75, 74/3. 1) Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:I. Rozbiórka:- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych drzwi,- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,- odbicie tynków cementowo-wapiennych,- zeskrobanie i zmycie farby ze ścian,- odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,- zerwanie posadzki z płyt pilśniowych,- zerwanie posadzki z desek drewnianych,- demontaż ustępu z miską fajansową,- transport gruzu i złomu.II. Dach:- impregnacja ogniochronna więźby dachowej,- wzmocnienie krokwi więźby dachowej, - ułożenie izolacji paroprzepuszczalnej z folii PCV, - przybicie łat i kontrłat,- montaż blachodachówki, - montaż obróbek blacharskich, - montaż rynien i rur spustowych,III. Roboty murowe:- wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych gr.12cm i 6cm, - uzupełnienie ścian cegłami, - przemurowanie kominów cegłą zwykłą i cegłą klinkierową, IV. Roboty tynkowe i glazura: - gładzie jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonane na ścianach, stropach i ościeżach,- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III wykonywane na ścianach, -obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym poziomów kanalizacyjnych z rur PCV w wc, - licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podłoża w kuchni i w wc, - wykucie otworów w ścianach dla wykonania wentylacji, V. Stolarka drzwiowa i okienna: - montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych, - montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepłych pełnych, - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych,- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych szklonych w kuchni i w wc, - montaż okien z kształtowników PCV, - montaż parapetów z PCV, - montaż drzwi p.poż. w kotłowni,VI. Posadzki: - wykonanie posadzki cementowej, - wykonanie posadzki z płytek gresowych,- wykonanie posadzki z paneli na scenie, - wykonanie posadzki z płyt OSB,VII. Roboty malarskie:- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych z gruntowaniem,VIII. Instalacja kanalizacyjna: - montaż umywalek z postumentem w wc,- montaż ustępów typu kompakt w wc,- montaż zlewozmywaka jednokomorowego z blachy nierdzewnej w kuchni,- montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV o śr. 50mm na ścianie w kuchni i wc,- montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV o śr. 110mm na ścianie w wc,- montaż podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm w kuchni i wc,- montaż podejść odpływowych z PCV o śr. 110mm w wc,- montaż czyszczaka kanalizacyjnego z PCV o śr. 110mm w wc,IX. Instalacja wodociągowa:- wykonanie rurociągu z rur miedzianych śr. 16mm w kuchni,- wykonanie izolacji termicznej rur stalowych otulinami gr. 13mm,- wykonanie bruzd dla rurociągu wraz z ich zaprawieniem,- montaż zaworu czerpalnego w wc,- montaż baterii umywalkowych stojących w wc, - montaż baterii zlewozmywakowych stojących w kuchni, - montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody.X. Instalacja centralnego ogrzewania- montaż rur przyłącznych miedzianych o śr. 15mm do grzejników płytowych, - montaż rurociągów miedzianych o średnicy 15mm,18mm,22mm, 28mm, 32mm,- montaż grzejników stalowych jedno, dwupłytowych,- montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną oraz zaworów odcinających,XI. Kotłownia:- montaż pieca na paliwo stałe o mocy 15 kW,- montaż naczynia zbiorczego typu otwartego o poj. 10 l,- zmiękczacza wody z multiblockiem,- montaż pomp, filtrów i zaworów. XII. Tablica rozdzielcza:- demontaż tablicy rozdzielczej,- montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem.XIII. Instalacje gniazd wtykowych i oświetleniowa:- układanie przewodów gniazd wtynkowych 3x2,5mm2,- układanie przewodów oświetlenia 3x1,5mm2,- układanie przewodu zasilającego bibliotekę 5x10mm2,- montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych,- montaż opraw żarowych w wc z czujnikiem ruchu,- montaż oprawy żarowej z czujnikiem ruchu nad wejściem głównym,XIV. Instalacja wyrównawcza.XV. Pomiary.XVI. Elewacja.- docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej,- docieplenie ościeży okiennych styropianem gr.5cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej,- malowanie elewacji farbą silikonową,- montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem głównym.2). W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:- zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji;- wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;- dostarczenie przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych w celu akceptacji przez Zamawiającego kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na wbudowane materiały i urządzenia;- przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;- ewentualne zastosowane nazwy producentów własne w dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oznaczają,,lub równoważny. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne. Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie obiektu;- Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 3).Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Do oferty należy załączyć kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kosztorysy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte a wynikające z powyższych ustaleń po wcześniejszym ich uzgodnieniu z zamawiającym. Jeżeli występują rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy projektami wykonawczymi a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w projekcie wykonawczym. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową, obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającą rozmiar robót budowlanych i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.10.00-0, 43.31.43.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRROW w ramach osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany Zbigniew Kubaczyk, Zamkowa 1/4, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185901,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 179569,95

 • Oferta z najniższą ceną: 179569,95 / Oferta z najwyższą ceną: 267087,44

 • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Przemysław Wiśniewski
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-02-28 13:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:56:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169