☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrowice: Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w Gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych
Numer ogłoszenia: 39623 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w Gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Monitoring ornitofauny na transektach i punktach obserwacyjnych wg ścieżki C - wg wytycznych PSEW 2008 z elementami wytycznych Chylarecki 2011; Monitoring ssaków ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy wg wytycznych EUROBATS 2008 oraz PON 2009 z elementami wytycznych Kepel 2011. Monitoring na transektach i punktach lub tylko na punktach nasłuchowych za pomocą detektorów. Standardowa ocena obejmuje także analizę występowania nietoperzy na większej powierzchni w trakcie objazdów pow. planowanej farmy plus w jej otoczeniu w promieniu do 1 km. Dodatkowy monitoring nietoperzy na wysokości ponad 50 m n.p.t. Szczegółowy monitoring chiropterofauny, nakierowany na ocenę wykorzystania przestrzeni przez nietoperze, w tym na wysokości potencjalnej pracy elektrowni, czyli ponad 50 m n.p.t. Monitoring powinien trwać co najmniej 1 rok. Dla każdego obszaru zaleca się minimum 28 kontroli prowadzonych w oparciu o nasłuchy prowadzone na punktach i transektach w tym 10 całonocnych, a także poszukiwanie kolonii rozrodczych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.45.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2000,00 zł. słownie: dwa tysiące złotych. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. a. pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Nr: 47 8577 0005 0000 2091 2000 0030. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , tj. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie zaświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu - zakończeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usług: -Polegających na wykonaniu monitoringów przedinwestycyjnych ptaków i nietoperzy. Monitoring ornitofauny był przeprowadzony wg ścieżki C pod kątem możliwości realizacji farm elektrowni wiatrowych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał techniczny Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał kadrowy Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: - osoba proponowana do pełnienia funkcji ornitologa realizującego prace terenowe: Minimalna liczba osób: 1 osoba; Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: -Wykształcenie wyższe o specjalności przyrodniczej, -Doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 zadań dla powierzchni nie mniejszej niż 200,00 ha polegających na prowadzeniu prac terenowych monitoringu przedinwestycyjnego wg ścieżki C ptaków. Monitoring ornitofauny był przeprowadzony wg ścieżki C pod kątem możliwości realizacji farm elektrowni wiatrowych na terenach obszarów Natura 2000. - osoba proponowana do pełnienia funkcji chiropterologa realizującego prace terenowe: Minimalna liczba osób: 1 osoba; Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: -Wykształcenie wyższe o specjalności przyrodniczej- specjalizacja chiropterolog, -Doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 zadań dla powierzchni nie mniejszej niż 200,00 ha polegających na prowadzeniu prac terenowych monitoringu przedinwestycyjnego wg ścieżki C nietoperzy. Monitoring ornitofauny był przeprowadzony wg ścieżki C pod kątem możliwości realizacji farm elektrowni wiatrowych na terenach obszarów Natura 2000. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji więcej niż jednej realizującej prace w terenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 1.2.Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - w celu oceny spełniania warunku którego opis został zamieszczony w pkt 2.3, załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie główne usługi zostały wykonane należycie. 1.2.a. Dowodami, o których mowa w pkt 1.2. są: a.Poświadczenie; b.oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a powyżej. 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - w celu oceny spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 4.b, załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 1.3.a. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 1.3.b Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących: a.zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 2.1.a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje następujące istotnych zmian dotyczących przedmiotu zamówienia. 1- Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego oraz udzielenia przez niego zgody na piśmie. Dotychczasowy podwykonawca odpowiada z nowym podwykonawcą i Wykonawca solidarnie. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wykonywania przedmiotu Umowy jak i powstałych w ramach jego wykonania szkód. 2- W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

pliki do pobrania:

1. SIWZ

2.  oferta

3. projekt umowy

4. zał 1

5. zał 2

6. pytania i odpowiedzi

7. pytania i odpowiedzi

8. pytania i odpowiedzi

9.pytania i odpowiedzi

10. zmiana ogłoszenia

11. poprawiony zał 1 do SIWZ

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-02-27 12:49:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:54:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169