☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

I.          Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2.       Załączniki:

a)       potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (oświadczenie lub wydruk wpisu z CEIDG);

b)       kopia zaświadczenia lub oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy);

c)       kopia zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d)       wykaz środków i urządzeń przeznaczonych do wyłapywania i transportu zwierząt wraz z dokumentami potwierdzającymi dysponowaniem środkiem transportu oraz oświadczenie, że środek transportu spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań;

e)       umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii;

f)        dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym czasowo przetrzymywane będą wyłapywane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska;

g)       umowa lub oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego schronisko zapewniające bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt;

h)       umowa zapewniająca utylizację zwłok zwierzęcych i ich części.

 

II.        Opłaty:

Opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia.

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostrowice – Bank Spółdzielczy
Połczyn – Zdrój 05 8577 0005 0000 2091 2000 0010.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

III.      Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy.

IV.      Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. odpadów komunalnych (symbol OKD), tel. 943615495, e – mail: edukacja@ostrowice.pl

V.        Tryb odwoławczy:                                                                                                          

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.      Uwagi:

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w Uchwale
Nr XIX/168/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r.  poz. 131).

 

Pliki do pobrania:

1. WNIOSEK o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2. Uchwała XIX/168/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 
Wytworzył:
Joanna Okoń
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-01-16 09:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-10-16 10:32:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169