☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu-pożyczki krótkoterminowych w wysokości 1 187 000,00 złotych

 

Ostrowice: Udzielenie kredytu-pożyczki krotkoterminowych w wysokości 1 187 000,00 złotych
Numer ogłoszenia: 280177 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu-pożyczki krotkoterminowych w wysokości 1 187 000,00 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Ostrowice kredytu/pożyczki krótkoterminowych w wysokości 1 187 000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem 00/100 złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające remontu ścieżki rowerowej w Obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego na trasie Połczyn Zdrój-Złocieniec oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bolegorzyn z udziałem środków unijnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Złożą kompletną ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 2.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r - Prawo bankowe tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. Nie dotyczy instytucji finansowych nie będących bankiem 3.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 6.Przedstawią pisemne oświadczenie o akceptacji sposobu zabezpieczenia kredytu-pożyczki. 7.Przedstawią umowę do akceptacji przez zamawiającego, zawierającą istotne postanowienia, o których mowa w niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale III Wykonawcy mają obowiązek złożyć: 1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zawiadomienie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być dołączona umowa konsorcyjna wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ; 3.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ; 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: -wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców, -w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielenie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, -wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice 78-506 Ostrowice 6 pokój nr 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2.załącznik nr 1

3. załącznik nr 2

4. załącznik nr 3

5. załącznik nr 4 - poprawki do SIWZ

6. załącznik nr 5 - pytania i odpowiedzi

7. załącznik nr 6 - sprawozdania

8. załacznik nr 7 - sprawozdanie I

9. załącznik nr 8 - pytania i odpowiedzi I

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

11. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-12-24 07:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:53:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169