☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50RLM

Ostrowice: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50RLM
Numer ogłoszenia: 222421 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50RLM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM na terenie Gminy Ostrowice, obejmujących wyłącznie PBOŚ wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego wydanie 4 angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999. 1.1Udział finansowy Wykonawcy. a.Wykonawca zabezpieczy min. 55 % środków finansowych na realizację inwestycji ze środków własnych zabezpieczenie jednorazowe lub w transzach - sukcesywnie do realizacji przedsięwzięcia i przedkładania faktur. b.Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca oświadczy w jaki sposób zamierza dokonać wpłaty udziału finansowego, tj. czy w jednej transzy, nie później niż do 7 dni po podpisaniu aktu umowy, czy też sukcesywnie, zgodnie z realizacją Kontraktu, w oparciu o harmonogram płatności. c. W przypadku dokonywania wpłat w oparciu o harmonogram, Wykonawca będzie ich dokonywał wraz z przedłożeniem Zamawiającemu faktur za zrealizowane roboty. d.Udział finansowy Wykonawcy wraz z kosztami pozyskania kapitału będzie spłacony przez Użytkownika w okresie do 15 lat od daty wydania świadectwa przyjęcia. e.Równowartość udziału finansowego Wykonawcy zostanie mu zwrócona w oparciu o WIBOR oraz zaproponowaną przez niego w ofercie marżę. f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty wkładu finansowego Wykonawcy. g.Spłata wkładu Wykonawcy może odbywać się w jednorazowo lub ratach. h. Spłaty rat udziału finansowego Wykonawcy mogą być dokonywane w terminie do 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego. i. Udział finansowy Wykonawcy zostanie pomniejszony o wartość dokonanej spłaty-spłat. Płatności na rzecz Wykonawcy. a. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane raz na kwartał w terminie do 30 dni od zakończeniu kwartału. b.Płatności na rzecz Wykonawcy będzie dokonywała Gmina w imieniu Użytkowników. c. Środki finansowe Gmina Ostrowice będzie pobierać od Użytkowników infrastruktury, na podstawie zawartej odrębnie umowy między Gminą Ostrowice a Użytkownikiem. Projekt w części wynoszącej 45% wartości inwestycji planowany jest z udziałem dotacji z NFOŚiGW w ramach Programu -Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji całości umowy, w przypadku nie otrzymania planowanego poziomu dofinansowania. Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie następujących elementów: Roboty ziemne. Roboty sanitarne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dostawa i montaż: biologicznych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, studni chłonnych, wentylacji wysokiej na ścianie budynku. Roboty elektryczne - zasilanie elektryczne urządzeń oczyszczalni. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale XXVIII. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień -CPV 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232423-3 Przepompownie ścieków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł. słownie: trzydzieści tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: a.jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie 10 dziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania, o przepustowości do 50RLM. b.jedną robotę budowlaną, z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, o wartości brutto co najmniej 1,5mln. złotych Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- wypełniony Formularz Nr 5. Zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane -Dz. U. Poz. 231 dowodami mogą być: poświadczenie, lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko: a.Kierownik Budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń -lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie co najmniej instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie co najmniej 10 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót. b.Kierownik Robót Instalacyjnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń -lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie co najmniej instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną obejmującą wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót. c.Kierownik Robót Elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń-lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi na co najmniej 1 budowie obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jako kierownik budowy lub kierownik robót; Nie dopuszcza się łączenia funkcji określonych w punktach a i b. I.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony Formularz nr 4 II.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej 1.Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00PLN. 2.Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 1.000.000 złotych wraz z opłaconą składką. I.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; II.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1. 2.Załącznik do oferty - Tabela Elementów Rozliczeniowych - Formularz 1a 3.Dowód wniesienia wadium -dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia. 4.Pełnomocnictwo-Pełnomocnictwa dla osoby-osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy -Formularz nr 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Marża - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie postanowienia umowy zawiera Tom II - Wzór Kontraktu. 2.Wszelkie zmiany umowy mogą zostać wprowadzone wyłącznie w zakresie i w trybach określonych w niniejszej siwz oraz warunkach Kontraktu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice pokój nr 2-sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

1. załącznik nr 1

2. załącznik nr 2

3. załącznik nr 3

4. załącznik nr 4

5. załącznik nr 5 - STWiOR

6. załącznik nr 6

7. załącznik nr 7 - projekt budowlany

8. załącznik nr 8 - pytania i odpowiedzi

9. załącznik nr 9- Dołgie

10. załącznik nr 10 - Bolegorzyn

11. załącznik nr 11 - Borne

12 załącznik nr 12 - Chlebowo

13 załącznik nr 13 - Cieminko

14 załącznik nr 14 - Dobrosław

15 załącznik nr 15 - Donatowo

16 załącznik nr 16 - Grabinek

17 załącznik nr 17 - Gronowo

18 załącznik nr 18 - Jelenino

19 załącznik nr 19 - Jutrosin

20. załącznik nr 20 - Kania Górka

21. załącznik nr 21 - Karpno

22. załącznik nr 22 - Kiełpin

23. załącznik nr 23 - Kolno

24. załącznik nr 24 - Nowe Worowo

25 załącznik nr 25 - Grzybno

26. załacznik nr 26 - Ostrowice

27. załącznik nr 27 - Płocie

28. załącznik nr 28 - Przystanek

29. załącznik nr 29 - Smołdzęcino

30. załącznik nr 30 - Śródlesie

31. załącznik nr 31 - Węglin

32. załącznik nr 32 - pytania i odpowiedzi

33. załącznik nr 33 - pytania i odpowiedzi II

34. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

35. ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-10-24 09:00:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:51:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169