☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych w/g załączników nr 1 i 2 stanowiących własność gminy Ostrowice połączone z ich dzierżawą na rzecz sprzedającego

 

 

Gmina Ostrowice, Ostrowice nr 6, 78-506 Ostrowice

ogłasza

  przetarg pisemny nieograniczony

 

 

na zbycie środków trwałych w/g załączników  nr 1 i  2  stanowiących własność gminy Ostrowice połączone z ich dzierżawą na rzecz sprzedającego:

 

Cena sprzedaży wg wyceny  3. 391.000,00

 

Płatne w ciągu  7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży

 

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.

 

Sprzedawane środki trwałe można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500       w gminie Ostrowice po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

 

Oferent określi wysokość czynszu dzierżawnego płatnego miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca, którego dotyczy.

Oferent wyraża zgodę na odkup przedmiotu dzierżawy oraz na przesunięcie terminu odkupu na  pisemny wniosek gminy.

 

Oferty pisemne dotyczące zakupu środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach   z dopiskiem „PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie środków trwałych połączone           z dzierżawą”, do dnia 23.10.2013 r.  do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, pokój nr 2.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2. Oferowaną cenę dzierżawy i warunki jej zapłaty,

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

4. Wzór umowy sprzedaży i dzierżawy

 

Oferta jest wiążąca przez okres 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

 

Wadium w wysokości 10 % wartości sprzedawanych środków trwałych  tj. kwotę 339 100,00 zł  należy wpłacić do upływu terminu składania ofert przelewem na konto

47 8577 0005 0000 2091 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Połczynie Zdroju

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia       o przyjęciu jego oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu oferty. Zakupiony sprzęt zostanie wydany niezwłocznie po wniesieniu opłaty.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2013 r. o godz. 12.15 w Bibliotece Publicznej Gminy Ostrowice, Ostrowice 6

 

Przetarg wygra oferta o najniższym czynszu miesięcznym

 

Gmina Ostrowice zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrowice. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Skarbnik Gminy Krystyna Kamińska , tel. 94 36 15 491

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                   mgr Wacław Micewski                                             

Pliki do pobrania:

1. Załącznik Nr 1

2. Załącznik Nr 2

3.  I odpowiedzi na zadawane pytania

4. II odpowiedzi na zadawane pytania

 5. zmiany

6.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-10-09 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:42:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169