☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane



 

Ostrowice: Opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice, województwo zachodniopomorskie w granicach administracyjnych
Numer ogłoszenia: 199715 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice, województwo zachodniopomorskie w granicach administracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice województwo zachodniopomorskie zatwierdzonego uchwałą nr VII/23/03 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30.06.2003 r. 1.należy dokonać pełnej zmiany tekstu i rysunku studium pod kątem dostosowania do stanu istniejącego, obowiązujących przepisów oraz wydanych decyzji i obowiązujących planów obowiązujące studium wykonane zostało w problematyce ustawy z 1994 r., co sprowadza się do sporządzenia NOWEGO STUDIUM - zarówno tekstu studium jak i rysunku studium; 2.należy dokonać zmiany w pełnej problematyce określonej w stosownych przepisach odrębnych wykonać studium na podstawie rozpoznania terenowego - inwentaryzacji zagospodarowania i użytkowania terenów całej gminy, ekofizjografii z elementami waloryzacji kulturowej na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, 3.należy uwzględnić w studium wszystkie zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne przepisy prawa, w tym szczególnie uwzględnić tereny chronione własne propozycje terenów i warunków ochrony, stan własnościowy nieruchomości, wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, stan istniejący zainwestowania terenów. Opracowanie powinno odpowiadać zakresem art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. oraz aktualnie obowiązującemu stanowi prawnemu w zakresie merytorycznym i formalnym.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie powtórzenie usługi tego samego rodzaju. Wartość zamówień uzupełniających nie może być większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5. 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia- załącznik nr 2,3,4 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dysponujący odpowiednio wykwalifikowanym zespołem w skład, którego wchodzą osoby posiadające niezbędne kwalifikacje posiadających prawo do samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej stosownie do art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zespół składa się z : a- głównego projektanta - urbanisty, który musi być członkiem właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie w opracowaniach urbanistycznych w zakresie sporządzania studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i, w przypadku, gdy główny projektant nie posiada 10 letniego doświadczenia również i członka zespołu - urbanisty z wymaganym 10 letnim doświadczeniem. b- członków zespołu z podaniem specjalizacji minimum 1 urbanista poza głównym projektantem wpisany na listę Izby Urbanistów. Co najmniej jeden z urbanistów musi posiadać min. 10 letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów planistycznych oraz praktykę w planowaniu przestrzennym. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych i wykaże się doświadczeniem członek zespołu będący urbanistą polegającym na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał min. 2 opracowania nowych studiów lub 2 zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy miasta Przez pojęcie całego obszaru należy rozumieć zmianę całkowitą tekstu studium oraz rysunku studium, a nie części studium.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Główny projektant - urbanista musi być członkiem właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie w opracowaniach urbanistycznych w zakresie sporządzania studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i, w przypadku, gdy główny projektant nie posiada 10 letniego doświadczenia również i członek zespołu - urbanista z wymaganym 10 letnim doświadczeniem. członkowie zespołu z podaniem specjalizacji minimum 1 urbanista poza głównym projektantem wpisany na listę Izby Urbanistów. Co najmniej jeden z urbanistów musi posiadać min. 10 letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów planistycznych oraz praktykę w planowaniu przestrzennym.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1.W związku z faktem, że procedura sporządzania studium jest bardzo skomplikowana może zajść konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zaistniałych sytuacji, a co się z tym wiąże wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia. Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku: a-zmiany aktów prawnych oraz norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, b-opóźnień w uzyskaniu materiałów źródłowych lub opinii i uzgodnień c-konieczności powtórzenia części procedury związanej z uchwaleniem studium, d-konieczności przeprowadzenia ponownych wyłożeń studium w tym w wyniku uchylenia uchwał przez organ nadzorczy lub sąd, e-konieczności uzyskania ponownych lub dodatkowych uzgodnień czy wyjaśnień, f-uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku: a-zmiany stawki urzędowej podatku VAT b-rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których opracowanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych prac. 3.Inne zmiany: a-w przypadku zmian obowiązujących przepisów. Zmiany będą dokonywane w formie pisemnej, w postaci aneksów do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl - zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 14:00, miejsce: Gmina Ostrowice, Ostrowice nr 6, 78-506 Ostrowice, pokój nr 2 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

2.I.Odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ

3.II. Odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ

4. III Odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ

5. IV Odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-09-30 15:00:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:42:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169